Weekly outline

 • T 1 Úvod do předmětu. Pojetí pracovního práva. Kolektivní a individuální pracovní právo. Prameny pracovního práva (2p + 2c)

 • T 2 Základní zásady a funkce pracovního práva. Vazba pracovního práva na občanský zákoník. (2p + 2c)

 • T 3 Pracovní právo v mezinárodních souvislostech, OSN, MOP, Rada Evropy. Právo Evropské unie ve vztahu k pracovnímu právu ČR. (2p + 2c)

 • T 4 Pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru, způsoby vzniku. Pracovní smlouva, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. (2p + 2c)

 • T 5 Změna pracovního poměru, převedení na jinou práci, změna místa výkonu práce. Pracovní doba. (2p + 2c)

 • T 6 Skončení pracovního poměru. Právní jednání účastníků. Právní události. (2p + 2c)

 • T 7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance, odměňování zaměstnanců, překážky v práci. (2p + 2c)

 • T 8 Pracovněprávní spory a jejich řešení. (2p + 2c)

 • T 9 Kolektivní pracovní právo. Subjekty a formy kolektivních pracovněprávních vztahů. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Pojem, obsah a druhy kolektivních smluv. (2p + 4c)

 • T 10 Právo zaměstnanosti. Politika zaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnávání specifických subjektů. (2p + 2c)

 • T 11 Právo sociálního zabezpečení, předmět a prameny práva sociálního zabezpečení. (2p + 2c)

 • T 12 Sociální pojištění, státní soc. podpora, sociální péče. Veřejné zdravotní pojištění, nemocenské. (2p + 2c)

 • T 13 Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva. (2p + 2c)

 • T 14 Závěrečný test. (2c)

  • T 15 Právo služebního poměru, úvod do předmětu, prameny. (2p + 2c)

  • T 16 Vznik služebních poměrů. Průběh, změny a zánik služebních poměrů. (4p + 4c)

  • T 17 Občanská práva a kázeňské právo. Povinnosti vojáků (zaměstnanců) a nadřízených. (2p + 4c)

  • T 18 Výkon a doba služby. (2p + 4c)

  • T 19 Péče o příslušníky a zaměstnance, služební plat, příplatky a příspěvky. Zabezpečení zaměstnanců. (4p + 4c)

  • T 20 Výsluhové náležitosti. (2p + 2c)

  • T 21 Rozhodování ve věcech služebního poměru. (2p + 4c)

  • T 22 Odpovědnostní vztahy v pracovním a služebním právu. Odpovědnost za újmu, náhrada škody, bezdůvodné obohacení. Pracovní a služební úrazy. (4p + 4c)

  • T 23 Aktuální otázky služebního práva. (2p + 2c)

  • T 24 Závěrečný test. (2c)