Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  NEBEZPEČNÉ LÁTKY

  Charakteristika a cíle předmětu

  Cílem předmětu je vytvořit u studentů základní znalosti o nebezpečných vlastnostech jednotlivých skupin chemických látek, včetně radioaktivních a biologických látek a toxinů a také znalosti z oblasti základních principů detekce. Studenti získají dovednosti pro stanovování zásad pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a o opatřeních při přepravě a při jejich úniku. Studenti budou seznámeni s vlivem nebezpečných látek na zdraví a prostředí a první pomocí při zasažení.  

  Rozvrh hodin

   

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Základní pojmy a rozdělení nebezpečných látek 2/2 P/C
  2.

  Fyzikální a chemické vlastnosti látek

  2/4 P/C
  3. Požárně technické parametry a hořlavé a výbušné látky 8/6 P/C
  4. Výkon státní správy a soukromých subjektů v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami 4 C
  5. Toxikologie, působení toxických látek na živý organismus 4/4 P/C
  6. Významné anorganické  a organické škodliviny, bezpečnostní opatření 10/10 P/C
  7. Významné biologické látky a toxiny 2 C
  8.

  Metody detekce a identifikace nebezpečných látek, prostředky detekce

  2/6 P/C
  9. Přeprava nebezpečných látek 4/2 P/C
  10.

  Zdroje informací o nebezpečných látkách

  2/4 P/C
  11. Obecné zásady poskytování první pomoci při intoxikaci a tepelných poškození organismu 2 C
 • Topic 1

  Základní pojmy a rozdělení nebezpečných látek

  - základní pojmy z oblasti nebezpečných látek, právní předpisy

  - skupiny nebezpečnosti

  Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti

   

              (1) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel, který uvádí na trh látku nebo směs, ji v závislosti na intenzitě jejích nebezpečných vlastností při klasifikaci zařazuje do jedné nebo více skupin nebezpečnosti, kterými jsou

  a)         výbušné látky nebo směsi; výbušnou je pevná, kapalná, pastovitá nebo gelovitá látka nebo směs, která může exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňuje plyny, a která za definovaných zkušebních podmínek detonuje, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchuje, pokud je v částečně uzavřeném prostoru,

  b)        oxidující látky nebo směsi; oxidující je látka nebo směs, která vyvolává vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými,

  c)         extrémně hořlavé látky nebo směsi; extrémně hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynná látka nebo směs, která je hořlavá ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku,

  d)        vysoce hořlavé látky nebo směsi; vysoce hořlavou je

  1.         látka nebo směs, která se může samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,

  2.         pevná látka nebo směs, která se může snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho odstranění,

              3.         kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí,

  4.         látka nebo směs, která ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňuje vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

  e)         hořlavé látky nebo směsi; hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod vzplanutí,

  f)         vysoce toxické látky nebo směsi; vysoce toxickou je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

  g)        toxické látky nebo směsi; toxickou je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

  h)        zdraví škodlivé látky nebo směsi; zdraví škodlivou je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží může způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví,

  i)         žíravé látky nebo směsi; žíravou je látka nebo směs, která může zničit živé tkáně při styku s nimi,

  j)         dráždivé látky nebo směsi; dráždivou je látka nebo směs, která může při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemá žíravé účinky,

  k)        senzibilizující látky nebo směsi; senzibilující je látka nebo směs, která může při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látce nebo směsi vzniknou charakteristické nepříznivé účinky,

  l)         karcinogenní látky nebo směsi

  1.         kategorie 1; karcinogenní kategorie 1 je látka nebo směs, u níž existuje průkazná souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a vznikem rakoviny,

  2.         kategorie 2; karcinogenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro kterou existují dostatečné důkazy pro vznik rakoviny na základě dlouhodobých studií na zvířatech,

  3.         kategorie 3; karcinogenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro kterou existují některé důkazy pro vznik rakoviny na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

  m)       mutagenní látky nebo směsi

  1.         kategorie 1; mutagenní kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením dědičných vlastností,

  2.         kategorie 2; mutagenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě dlouhodobých studií na zvířatech,

  3.         kategorie 3; mutagenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují některé důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

  n)        látky nebo směsi toxické pro reprodukci

  1.         kategorie 1; toxická pro reprodukci kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením fertility nebo vznikem vývojové toxicity,

  2.         kategorie 2; toxická pro reprodukci kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základě dlouhodobých studií na zvířatech,

  3.         kategorie 3; toxická pro reprodukci kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují některé důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

  o)        látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí; nebezpečnou pro životní prostředí je látka nebo směs, která při vstupu do životního prostředí představuje nebo může představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.

   

              (2) Látka nebo směs, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které je za podmínek stanovených tímto zákonem zařazena do jedné nebo více skupin nebezpečnosti, je nebezpečnou látkou nebo nebezpečnou směsí.

  - hodnocení nebezpečnosti

 • Topic 2

  Fyzikální a chemické vlastnosti látek (2P,4C)

 • Topic 3

  Požárně technické parametry a hořlavé a výbušné látky (8P,6C)

 • Topic 4

  Výkon státní správy a soukromých subjektů v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami

  Orgány státní správy

              Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích a v předmětech na trh a v uvádění směsí na trh podle tohoto zákona vykonávají

  a)         Ministerstvo životního prostředí,

  b)        Ministerstvo zdravotnictví,

  c)         Ministerstvo průmyslu a obchodu,

  d)        Česká inspekce životního prostředí,

  e)         krajské hygienické stanice,

  f)         celní úřady,

  g)        Státní úřad inspekce práce,

  h)        Státní rostlinolékařská správa.

  Ministerstvo životního prostředí

  a)         je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a předmětech,

  b)        je ústředním kontaktním místem v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie20), 21) za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle těchto nařízení,

  c)         vykonává státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, vyráběných, uváděných na trh nebo používaných,

  d)        vydává a zrušuje osvědčení o dodržování zásad podle § 19 odst. 1 a § 20 odst. 4,

  e)         vede seznam držitelů osvědčení o dodržování zásad a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,

  f)         vykonává funkci příslušného orgánu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) a zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky,

  g)        povoluje výjimky podle čl. 2 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200620) nebo čl. 1 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200821),

  h)        informuje veřejnost o rizicích látek v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie20).

   

              (2) Poskytuje Ministerstvu zdravotnictví informace o udělení výjimky podle § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1.

              (3) Ministerstvo životního prostředí poskytuje příslušným orgánům Evropské unie a Evropské agentuře pro chemické látky v rámci své působnosti zprávy a stanoviska v rozsahu, podobě a časových intervalech v souladu s požadavky předpisů Evropské unie na úseku ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí.

              (4) Ministerstvo životního prostředí spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie, Evropskou agenturou pro chemické látky a příslušnými orgány členských států Evropské unie na úseku ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech a směsí.

  Ministerstvo zdravotnictví

  a)         je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a předmětech,

  b)        shromažďuje informace předkládané podle § 22 odst. 1 až 5 a čl. 45 přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí21) a umožňuje dálkový přístup k nim Toxikologickému informačnímu středisku,

  c)         umožňuje správním úřadům uvedeným v § 23, Ministerstvu vnitra, hasičským záchranným sborům krajů a krajským úřadům za účelem ochrany veřejného zájmu, zejména ochrany života a zdraví, dálkový přístup k informacím v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,

  d)        zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky,

  e)         v rámci své působnosti informuje veřejnost o rizicích látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech nebezpečných pro zdraví.

              (2) Ministerstvo zdravotnictví poskytuje příslušným orgánům Evropské unie a příslušným orgánům členských států Evropské unie zprávy a stanoviska v rozsahu, podobě a časových intervalech v souladu s požadavky právních předpisů Evropské unie na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a předmětech.

              (3) Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a příslušnými orgány členských států Evropské unie na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a předmětech.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

  a)         zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky,

  b)        spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle přímo použitelných předpisů Evropské unie20), 21),

  c)         informuje veřejnost o rizicích látek podle čl. 123 přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20).

  Česká inspekce životního prostředí

  a)         kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona,

  b)        ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

  Krajská hygienická stanice

  a)         kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z hlediska ochrany zdraví,

  b)        kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách, kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let a ve výrobcích určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech,

  c)         ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

  Státní úřad inspekce práce

  a)         kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z hlediska bezpečnosti práce,

  b)        ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

  Celní úřad

  a)         vede evidenci všech látek a směsí vyvezených z území České republiky a dovezených na území České republiky. Do této evidence umožní pracovníkům Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, České inspekce životního prostředí, Státní rostlinolékařské správy a krajských hygienických stanic nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie,

  b)        kontroluje, jak jsou vývozci a dovozci dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona,

  c)         ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona.

  Státní rostlinolékařská správa

  a)         kontroluje, jak jsou dodavateli látek a směsí dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, pokud se týkají klasifikace, balení a označování přípravků na ochranu rostlin,

  b)        ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona a dává Ministerstvu životního prostředí podněty k výkonu státního dozoru před škodlivými účinky vyráběných, uváděných na trh nebo používaných přípravků na ochranu rostlin nebo dalších prostředků na ochranu rostlin.

  Výkon kontroly

              (1) Při výkonu kontroly podle tohoto zákona jsou fyzické osoby vykonávající kontrolu oprávněny pořizovat si fotodokumentaci a odebírat vzorky látky, směsi nebo látky v předmětu za účelem zjištění jejich složení a provádět nebo zajišťovat jejich rozbory.

              (2) Za odebrané vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se látka, směs nebo předmět v okamžiku odebrání vzorku prodává na trhu, a to po posouzení, že látka, věc nebo předmět splňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie2).

   

  • Topic 5

   Toxikologie, působení toxických látek na živý organismus

  • Topic 7

   Významné biologické látky a toxiny

  • This topic

   Topic 8

   Metody detekce a identifikace nebezpečných látek, prostředky detekce

  • Topic 9

   Přeprava nebezpečných látek

  • Topic 10

   Zdroje informací o nebezpečných látkách

  • Topic 11

   Obecné zásady poskytování první pomoci při intoxikaci a tepelných poškození organismu