Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  LOGISTIKA V OBLASTI BEZPEČNOSTI

  Charakteristika a cíle předmětu

  V předmětu je věnována pozornost ekonomickému a zejména logistickému zabezpečení řešení krizových situací ve veřejné správě. Nejprve je popsaný historický vývoj ekonomického zabezpečení, který má své kořeny v obranném hospodářství. Dále je uvedeno pojetí základních funkcí logistiky při řešení krizových situací a v ochraně obyvatelstva. Část předmětu je zaměřena na jednotlivé činnosti logistiky při přípravě a řešení možných vzniklých krizových situací. Dále jsou podrobně rozebírány zdroje pro logistickou podporu, systém hospodářských opatření pro krizové stavy, obnova území postižených krizovou situací a na závěr jsou zmíněny problémy týkají se obranného a civílního nouzhového plánování. Přednášky předmětu jsou pro lepší ilustraci a pochopení uvedené problematiky doplněny názornými obrázky, které jsou však pouze doplňkem pro studium předmětu. V rámci studia je nutné se seznámit s celou řadou dokumentů, na které je v průběhu studia odkazováno.

  Kontakt:

  Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.,

  Katedra ochrany obyvatelstva,

  Email: eduard.bakos@unob.cz

  Poř. číslo

   

  Číslo, název tématu

  Počet

  hodin

  Druh výuky

  1.

  Poslání a úkoly orgánů veřejné správy a NNO v rámci logistické podpory bezpečnosti

  2

  P

   

  2

  Cvičení

  (procvičování poznatků o poslání a úkolech orgánů veřejné správy a NNO  na případových studiích)

  2

  C

   

  3.

  Zdroje využitelné pro logistickou podporu bezpečnosti

  4

  P

   

  4.

  Cvičení

  (procvičování poznatků o zdrojích v rámci logistické podpory bezpečnosti formou praktických případů a příkladů)

  4

  C

   

  5.

  Hospodářské opatření pro krizové stavy

  2

  P

   

  6.

  Cvičení

  (procvičování poznatků o hospodářských opatřeních pro krizové stavy formou případových studií a s využitím informací o systému ARGIS)

  4

  C

   

  7.

  Legislativně vymezené postupy při obnově území

  2

  P

   

  8.

  Cvičení

  (procvičování poznatků
  o vymezených postupech na případových studiích z historických zkušeností vzniklých krizových situacích v ČR)

  2

  C

   

  9.

  Zásady obranného a civilního nouzového plánování

  2

  P

   

  10

  Cvičení

  (procvičování zásad plánování v obraně a pro účely civilní nouzové ochrany)

  2

  C

   

   

  CELKEM

  26

   

   

 • Úvodní blok

  Jde o úvodní blok přednášek, který je doplněný PPT prezentací. V úvodním bloku jsou podány základní informace k absolování předmětu, studijní literatuře a pak k obsahové stránce. Jedná se o vymezení definice a funkcí logistiky v ochraně obyvatelstva.

 • Zdroje využitelné pro logistickou podporu bezpečnosti

  V tomto bloku jde o popsání zdrojů využitelných pro logistickou podporu bezpečnosti. Jedná se především o zdroje lidské, materiální a finanční. K bloku se Váže celá řada dostupné literatury, kromě PPT prezentace, která je doplňkem.

 • Hospodářské opatření pro krizové stavy

  Jedná se o blok, který je zaměřen na konkrétní aplikaci zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. V rámci uvedeného bloku je popsán celý systém, dále jsou procvičovány praktické příklady jeho aplikace v rámci jednotlivých subsystémů - systém nouzového zásobování, hospodářské mobilizace, výstavby infrastruktury, regulačních opatření a správy státních hmotných rezerv. Jako doplněk je přidána informace v rámci PPT.

 • Legislativně vymezené postupy při obnově území

  Uvedený blok se věnuje legislativně vymezeným postupům při obnově území, jedná se především o zákon č. 12/2002 Sb. o obnově území postižených živelní nebo jinou pohromou a dalších doprovodních vyhlášek. K uvedenému zákonu a vyhláškám existuje celá řada různých metodik a dokumentů, které jsou doplňujícím materiálem, stejně jako dostupná PPT prezentace.

 • Obranné a civilní nouzové plánování

  Poslední blok se věnuje obrannému a civilnímu nouzovému plánování. Jde především o diskuzi jak plánovat, jaký je vztah obranného a civilního nouzového plánování, včetně krizového a havarijního plánování a systému hospodářských opatření pro krizové stavy a jaké jsou limity uvedených možností. K uvedenému bloku se váže celá řada dostupných materiálů, jako doplněk slouží zpracovaná PPT.