Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST (OO)

  Charakteristika a cíle předmětu

  Studiem předmětu student získá znalosti o zásadách a principech zajištění environmentální bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni, aktuálních a nejzávažnějších globálních hrozbách a možných dopadech na obyvatelstvo a životní prostředí regionu. Na základě objasnění významu ekonomického a společenského optima bezpečnosti regionu a alokace společenských prostředků jsou vymezeny administrativní, ekonomické, dobrovolné a jiné nástroje a aktivity k zabezečení požadované kvality a bezpečnosti regionu, které jsou následovně prakticky aplikovány na vybraný region. Praktická výuka je věnována schopnosti studenta odhadnout míru bezpečnosti regionu v komplexu potenciálních ohrožení a navrhovat adekvátní protiopatření ke zvýšení bezpečnosti.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  1. Úvod do studia - Environmentální bezpečnost a základní pojmový aparát 2 P
  2. Cvičení 2 C
  3. Globální hrozby a jiná ohrožení 4 P
  4.

  Cvičení

  4 C
  5. Udržitelný rozvoj 2 P
  6. Cvičení - Společenská firemní odpovědnost 2 C
  7. Koncepce environmentální bezpečnosti 2 P
  8.

  Subjekty environmentální bezpečnosti

  2 P
  9. Nástroje a principy environmentální bezpečnosti 4 P
  10.

  Cvičení

  4 C
  11.

  Cvičení

  4 C
  12. Odstraňování odpadů po povodni 2 P
  13.

  Ekologická kriminalita

  2 P
  14.

  Cvičení - ekologická kriminalita

  2 C
  15.

  Cvičení - Energetická bezpečnost

  2 C
  16. Cvičení - Surovinová bezpečnost 2 C
  17.

  Cvičení - Potravinová bezpečnost

  2 C
   18. 

  Cvičení - Ekologická bezpečnost

  2 C
  19.

  Exkurze

  4 Ex
  20.

   Zápočtový seminář

  2 C


   

 • Úvod do studia - Environmentální bezpečnost a základní pojmový aparát

  Úvodní téma seznamuje s úlohou a postavením environmentální bezpečnosti v celkovém konceptu bezpečnosti, upozorňuje na specifika, oblasti řešení a nové směry rozvoje této oblasti.

 • Globální hrozby a jiná ohrožení

  Studenti se seznámi s klasifikací hrozeb. Prezentace a doplňující materiály uložené v Moodlu vysvětlí studentům vznik, dopady, ovlivňující faktory a vývoj nejznámnějších globálních hrozeb na životní prostředí, respektive člověka, který je neoddělitelnou součástí životního prostředí.

 • Udržitelný rozvoj

  Udržitelný rozvoj a environmentální bezpečnost mají společný cíl - zajistit bezpečné prostředí pro člověka a budoucí generace. Přednáška seznamuje s vývojem udržitelného rozvoje, piliři a možnostmi aplikace udržitelného rozvoje.

 • Politika zajištění environmentální bezpečnosti

  Tvorba politiky environmentální bezpečnosti je politický proces ovlivněný vstupem jednotlivých stakeholders. V rámci tvorby politiky je hlavním krokem definování prioritních problémů. Na základě toho jsou stanoveny cíle, principy, nástroje, indikátory pro řešení dané situace, které jsou následně vyhodnocovány.

 • Nakládání s odpady po povodni

  Povodně jsou nejčastějším nebezpečím vyskytujícím se na na území České republiky. Negativním znakem povodní je vznik velkého množství odpadů. Prezentace se věnuje možnostem a technikám odstanění odpadů po povodni.

 • Ekologická kriminalita

  Přednáška se věnuje technikám a postupům páchání ekologické kriminality, která má vliv na stav složek životního prostředí a snižuje biologickou rozmanitost.

 • Energetická bezpečnost

  Připravte si prezentaci. Přiložené materiály mohou sloužit jako vstupní podklad pro přípravu na cvičení. U každého vloženého materiálu je uvedena jeho stručná charakteristika a oblasti, na které by jste se během přípravy měli důkladněji zaměřit.

 • Surovinová bezpečnost

  Připravte si prezentaci věnující se otázkám surovinové bezpečnosti na národní a mezinárodní úrovni. 
 • Ekologická a biologická bezpečnost

  Připravte si prezentaci věnují se tématům ekologické a biologické bezpečnosti. Ekologická bezpečnost kromě potravinové bezpečnosti, která je samostatným tématem, zahrnuje rizika spojená s narušením ekosystémů a rověnž interakci lidských systémů se všemi aspekty přírodního prostředí.

  • Potravinová bezpečnost

   Připravte si prezentaci na potravinovou bezpečnost. Problematika bezpečnosti potravin je velice obsáhlá, protože obsahuje široké spektrum právních (administrativních) a jiných nástrojů vyplývajících z požadavků evropské a české legislativy.

   Vložené dokumenty a internetové odkazy Vám mohou sloužit jako základní orientace v problematice. V rámci samostudia by jste si měli osvojit:

   • definice: food security, food insecurity;
   • historie potravinové bezpečnosti;
   • mezinárodní organizace působící v oblasti potravinové bezpečnosti a jejich úloha;
   • jaké zásady by jste měli dodržovat při práci s potravinami.

   Při přípravě na cvičení věnujte pozornost řešení výběru potravinových komodit pro řešení krizových situací. Nebezpečí (mikrobiologická, chemická a fyzikální), která se mohou vyskytnout v potravinách, ohrožující lidské zdraví (příznaky, průběh onemocnění, léčba).

  • Zápočtové cvičení

   Na zápočtovém cvičení bude provedena kontrola odevzdání všech úkolů, které byly zadány na cvičení nebo v rámci domácí přípravy. V rámci cvičení bude student skládat zápočtový test.