Osnova témat

 • Úvod

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA

  Charakteristika a cíle předmětu

  Výuka volitelného předmětu probíhá ve dvou semestrech. První semestr je věnován řešení makroekonomických aspektů a zajištění kvality životního prostředí včetně bezpečnosti. Jsou objasněny a aplikovány způsoby a metody oceňování přírodního kapitálu, hodnocení ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí včetně hodnocení nákladů na ochranu životního prostředí, zdraví a majetku obyvatelstva a způsobů stanovení priorit vycházejících z environmentální politiky. Druhý semestr je zaměřen na mikroekonomické aspekty vztahu hospodářské činnosti podniku a kvality životního prostředí. Po získání teoretických předpokladů o způsobu efektivní implementace vybraných (EMS, čistší produkce, ekodesign, LCA, environmentální reporting) proaktivních nástrojů environmentální politiky jsou na konkrétních příkladech zaváděny do struktur managementu podniků.

  Rozvrh hodin

  Poř. čísloNázev tématu, stručný obsahPočet hodinDruh výuky
  ZIMNÍ SEMESTR
  1. Úvod do studia environmentální ekonomiky  2 P
  2. Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém 2 P
  3.

  Cvičení

  4 C
  4. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí 2 P
  5. Cvičení 2 C
  6. Environmentální právo mezinárodní a národní 2 P
  7.

  Cvičení

  2 C
  8. Ekonomické poplatky a daně - cvičení 2 C
  9.

  Financování ochrany životního prostředí

  2 C
  10.

  Cvičení

  2 C
  12. Zápočtové cvičení 2 C
   LETNÍ SEMESTR
  1.

  Úvod do doborovolných nástrojů

  2 P
  2.

  Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001)

  6 P
  3.

  Cvičení

  6 C
  4. Čistší produkce, Ekodesign, LCA 2 P
  5.

  Cvičení

  2 C
  6.

  Environmentální reporting

  2 P
  7.

   Cvičení

  2 C
  8.

  Zápočtové cvičení

  2 C
 • Úvod do studia environmentální ekonomiky

  V úvodní hodině budete seznámeni se základními východisky v oblasti životního prostředí, pojmy (příroda, životní prostředí, faktory životního prostředí, ekologie) a vazbou a rozdíly mezi uvedenými pojmy. Dále bude analyzován historický přístup člověka k životnímu prostředí a příčiny a dopady znehodnocování životního prostředí.

  Rozsah: 2h přednášky.

 • Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém

  Hodina je zaměřena na vymezení druhého slova v názvu předmětu, na problematiku znehodnocování životního prostředí z ekonomického hlediska. Cílem je objasnit studentům ochranu životního prostředí jako ekonomický problém na základě znalostí příčin tržního selhání. Na základě získaných poznatků je vymezen vznik a vývoj environmentální ekonomie.

  Rozsah: 2 h přednáška, 4 h cvičení 

   

 • Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí

  Přednáška vysvětluje základní pojmy v oblasti ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí. Následně je zdůvodněn význam a důvody kvantifikace ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí a uvedeny jednotlivé metody s jejich výhodami a nevýhodami.

  Rozsah: 2 h předánška, 2h cvičení.

 • Environmentální právo mezinárodní a národní

  Přednáška je rozdělena dvou částí. V první je vymezen význam mezinárodního práva životního prostředí, jeho historie, klasifikace smluv, obecná struktura těchto smluv. Druhá část je zaměřena na národní úroveň, na hierarchii, přehled a obsahovou náplň nejdůležitějších práv a povinností v dílčích oblastech životního prostředí.

  Rozsha: 2h přednáška, 2h cvičení.

 • Ekonomické poplatky a daně v zemích Evropské unie

  Prezentace seznamuje s obecnými charakteristikami ekonomických nástrojů se zaměřením na ekologické (environmentální) poplatky a daně, které jsou nejčastěji používané v praxi.

  Rozsah: 2h cvičení.

 • Financování ochrany životního prostředí

  Finanocování ochrany životního prostředí ze soukromých a veřejných prostředků vytváří prostor pro růst HDP, rozvoj inovací a hlavně zlepšování kvality životního prostředí. Financování z veřejných rozpočtů je ovlivněno fází ekonomického cyklu. Soukromé je zejména závislé na požadavcích kladených na organizaci, ať již právních, mezinárodních popř. odběratelsko-dodavatelských.

  Rozsah: 2h přednášky, 2h cvičení

 • Zápočtové cvičení

  Podmínky k udělení zápočtu:

  - odevzdání všech úkolů v termínu;

  - aktivní účast na cvičeních;

  - složení zápočtového testu na 70%.

   

  Rozsah: 2h cvičení

  • Úvod do dobrovolných nástrojů

   Úvodní přednáška letního semestru studenty seznamuje s dobrovolnými nástroji, jejich historií, dělením a v závislosti na druhu nástroje s jejich aplikovatelností v praxi. Na závěr přednášky je vytvořen přehled pojmů, které musí studenti znát při alikaci environmentálního manažerského systému v organizaci. 

   Rozsah: 2h přednáška

  • Čistší produkce, Ekodesign, LCA

   Přednáška uvádí kompletní seznam dílčích kroků, které vedou k zavádění čistší produkce, ekodesignu a LCA a dále seznamuje s přínosy jednotlivých dobrovolných nástrojů.

   Rozsah: 2h přednáška, 2h cvičení

  • Environmentální reporting

   Environmentální reporting je nástroj, který umožňuje organizaci realizovat interní a externí komunikaci. Dále výrazně přispívá ke zlepšení vztahů, zejména s veřejností.

   Rozsah: 2h přednáška, 2h cvičení

  • Zápočtové cvičení

   Podmínky k udělení zápočtu:

   • 50 % účast na přednáškách.
   • 100% účast na cvičeních. V případě nepřítomnosti předem se omluvit.
   • aktivní účast na cvičeních.
   • odevzdání zadaných úkolů. 
   • ve skupinách zpracovat práce v rozsahu 15-20 normostran a prezentace zápočtové práce (témata na práci - environmentální manažerské účetnictví, environmentální benchmarking, environmentální prohlášení III typu dle ISO 14025, monitoring a targeting, REACH + Responsible Care (Odpovědné podnikání v chemii), ISO 9001, ISO 18 001 (OHSAS), Bezpečný podnik, ISO 22000 - Systém managementu bezpečnosti potravin, popř. další po předchozím schválení vedoucím předmětu.
   • zápočtovou práci odevzdat do 14. 4. 2019.
   • splnění zápočtového testu na 70 %, možnost 2 oprav.

   Rozsah: 2h cvičení