Topic outline

 • General

  Charakteristika a cíle předmětu

  Cílem předmětu je seznámit se se základními partiemi matematické analýzy a algebry v rozsahu, který umožní studovat další disciplíny ve zvoleném studijním oboru. Výuka probíhá v angličtině.

  Literatura

  Následující texty ve formátu PDF jsou k dispozici ke stažení. Aby fungovaly všechny multimediální prvky, je třeba použít Adobe Reader verze 9 nebo novější (podpora 3D objektů).

  Pro funkčnost animací ve formátu flash je třeba mít nainstalovaný Adobe Flash Player pro MS Internet Explorer. (Ke stažení z www.adobe.com. Pozor! Existují dvě verze - pro MSIE a pro ostatní webové prohlížeče. S verzí, která není pro MSIE, animace nefungují. Není problém mít nainstalovány obě verze.). Ve Windows 8, 8.1 a 10 není třeba nic instalovat, Adobe Flash Player pro MSIE je součástí systému.

  Dále je třeba v Adobe Readeru v menu Úpravy/Předvolby... v položce Důvěryhodnost multimédií (starší) nastavit Povolení pro Adobe Flash Player na Vždy.

 • Topic 1

  Základní pojmy z teorie množin, operace s množinami, znázornění, číselné množiny, vlastnosti reálných čísel (ohraničené množiny, maximum, minimum, supremum, infimum), rozšířená množina reálných čísel.

  • Topic 2

   Zobrazení a jejich druhy, definiční obor a obor hodnot, způsoby zadání, funkce jedné reálné proměnné, graf, vlastnosti funkcí  (monotonní funkce, sudé a liché funkce, periodické funkce, ohraničené funkce).

   • Topic 3

    Operace s funkcemi, skládání funkcí, inverzní funkce, elementární funkce (exponenciální a logaritmické funkce, obecná mocnina, goniometrické a cyklometrické funkce, hyperbolické a hyperbolometrické funkce).

    • Topic 4

     Polynomy, stupeň, kořeny a jejich existence (Gaussova věta), násobnost, operace s mnohočleny, Hornerovo schéma, rozklad na kořenové činitele v komplexním oboru a na součin ireducibilních činitelů v reálném oboru.

     • Topic 5

      Znaménko mnohočlenu, racionální lomená funkce, ryze a neryze lomené funkce, znaménko racionální lomené funkce.

      • Topic 6

       Definice limity, jednostranné limity, vlastnosti, výpočet, nevlastní limity a limity v nevlastním bodě, spojitost v bodě a na intervalu, elementární funkce a jejich spojitost.

       • Topic 7

        Definice derivace, geometrický a fyzikální význam, vlastnosti a pravidla pro výpočet, derivace složené a inverzní funkce, derivace vyššího řádu, tečna a normála ke křivce, vztah derivace a spojitosti.

        • Topic 8

         Vlastnosti spojitých a hladkých funkcí na intervalu (Weierstrassova, Cauchyova-Bolzanova, Rolleova a Lagrangeova věta), l'Hospitalovo pravidlo.

         • Topic 9

          Užití vlastností první derivace pro vyšetření průběhu funkce (monotonie, lokální a globální extrémy).

          • Topic 10

           Užití vlastností druhé derivace pro vyšetření průběhu funkce (konvexnost, konkávnost a inflexe), asymptoty, průběh funkce.

           • Topic 11

            Diferenciál, vztah k derivaci, geometrický význam, vyšší diferenciály.

            • Topic 12

             Taylorův mnohočlen, Taylorův vzorec, zbytek v Taylorově vzorci, Maclaurinovy vzorce základních elementárních funkcí.

             • Topic 13

              Matice, jejich druhy, operace  s maticemi a jejich vlastnosti, elementární úpravy matic.

              • Topic 14

               Determinanty, definice, základní vlastnosti, výpočet (Laplaceova věta o rozvoji, použití elementárních úprav).

               • Topic 15

                Hodnost a její výpočet, inverzní matice a její výpočet (pomocí adjungované matice a elementárními úpravami).

                • Topic 16

                 Systémy lineárních rovnic, maticový zápis, klasifikace, řešitelnost systémů (Frobeniova věta), Gaussova eliminační metoda, Jordanova metoda, homogenní systémy.

                 • Topic 17

                  Cramerovo pravidlo, řešení lineárních systémů pomocí inverzní matice, charakteristická čísla a vektory čtvercové matice, numerické metody (prostá iterační metoda).

                  • Topic 18

                   Neurčitý integrál, definice primitivní funkce a neurčitého integrálu, struktura množiny primitivních funkcí, existenční věta, základní vlastnosti, integrály některých elementárních funkcí.

                   • Topic 19

                    Metoda per partes a substituční metoda pro neurčitý integrál.

                    • Topic 20

                     Určitý integrál, konstrukce, existenční věta, základní vlastnosti, vztah mezi určitým a neurčitým integrálem (Newtonova-Leibnizova formule).

                     • Topic 21

                      Metoda per partes a substituční metoda pro určitý integrál.

                      • Topic 22

                       Rozklad racionální funkce na parciální zlomky (typy zlomků, postup nalezení rozkladu).

                       • Topic 23

                        Integrace racionální lomené funkce.