Topic outline

 • General

  Logo
  reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0070, název projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“

  Veřejná ekonomika

  CHARAKTERISTIKA KURZU

  Kurz "Veřejná ekonomika" seznamuje se základními poznatky z oblasti veřejné ekonomie a ekonomiky, které rozšiřuje a aplikují poznatky z oblasti obecné ekonomické teorie do podmínek veřejného sektoru.

  Obsahově je předmět zaměřen na řešení klíčových otázek existence, fungování a poslání veřejného sektoru v podmínkách státu se smíšenou ekonomikou. Předmět se věnuje otázce rozsahu, struktury a financování veřejného sektoru. Důraz je kladem na objasnění problematiky efektivnosti v podmínkách veřejného sektoru.

  Dále předmět seznamuje s vybranými odvětvími veřejného sektoru. Zvlášní pozornost je věnována těm odvětvím veřejného sektoru jako je armáda, policie a justice , které uspokojují společenské potřeby a jsou nejen nezbytným předpokladem fungování státu, a celého národního hospodářství a vytváři podmínky pro jeho nerušený a stabilní ekonomický rozvoj. Díky těmto odvětvím jsou zároveň vytvářeny podmíny pro uspokojování dalších individuálních potřeb, které pocitují jeho občané.  

   Studenti budou znát:

  • hlavní pojmy z oblasti veřejné ekonomie a ekonomiky; 
  • poslání a strukturu veřejného sektoru a jeho jednotlivých odvětví; 
  • financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru; 
  • problematiku efektivnosti veřejného sektoru;

  Studenti budou umět:

  • aplikovat obecné ekonomické znalosti do podmínek veřejného sektoru;
  • pouţít nástroje ekonomické analýzy v podmínkách veřejného sektoru; 
  • zhodnotit efektivnost fungování odvětví veřejného sektoru;

  Studenti budou schopni:

  • prezentovat, argumentovat a uplatňovat poznatky získané studiem veřejné ekonomie a ekonomiky

  Garant kurzu: Ing. Aleš Olejníček, Ph.D.

  Kontakty:

   ROZVRH HODIN


  Rozvrh hodin kurzu Veřejná ekonomika

   

   

   

 • Topic 1

  ÚVOD DO STUDIA VEŘEJNÉ EKONOMIE A EKONOMIKY

  Cílem tohoto tématu je pochopení podstaty fungování veřejné ekonomiky (veřejného sektoru) s důrazem na vymezení jejího poslání, struktury a příčin existence.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou: 

  • znát definice pojmů veřejný sektor, veřejná ekonomika a veřejná ekonomie
  • znát důvody existence veřejného sektoru
  • znát vymezení základních cílů a funkcí, kterými veřejný sektor naplňuje své poslání

  • umět uvést vztah mezi veřejným sektorem a národním hospodářstvím
  • umět klasifikovat potřeby podle úlohy produkovaného statku, kterou hraje v reprodukčním procesu
  • umět rozdělit veřejný sektor  do bloků na základě specifických potřeb, jež jsou v nich uspokojovány

  • schopni analyzovat, které oblasti národního hospodářství možno považovat za veřejný sektor
  • schopni rozlišovat mezi vhodností a nevhodností produkce statku ze strany ve veřejné správy

  Rozsah: 8 hod. (4 hod. přednáška, 4 hod. cvičení)

 • Topic 2

  ZÁKLADY FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

  Cílem tohto tématu je objasnění samotné finanční podstaty veřejného sektoru. Budou vysvětleny základní pojmy které jsou používány v oblasti veřejných financí, daňové teorie a veřejných rozpočtů. Budou popsány specifické finanční vztahy a operace, které vznikají v národním hospodářství mezi státem na jedné straně a ostatními ekonomickými subjekty na straně druhé a jsou označovány jako veřejné finance.

   Studenti po absolvování této části kurzu budou:  

  • znát funkce a principy vzniku veřejných financí
  • znát základní charakteristiky daňové soustavy
  • znát základní klasifikaci daní

  • umět zdůvodnit význam a potřebnost veřejných financí
  • umět vymezit omezení spojené s tvorbou veřejných financí
  • umět uvést vztah mezi efektivností a spravedlností daňového systému

  • schopni analyzovat strukturu veřejných financí
  • schopni argumetnovat různé způsoby financování a zabezpečování  veřejných služeb

  Rozsah: 4 hod. (2 hod. přednáška, 2 hod. cvičení)

 • Topic 3

  ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

  Cílem tohoto tématu je popis forem, pravidel rozhodování ve veřejném sektoru, dále popis forem a subjektů řízení ve veřejném sektoru a v neposlední řadě objasnění důvodů a rozsah participace veřejnosti na rozhodování a řízení ve veřejném sektoru.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:  

  • znát základní formy rozhodování ve společnosti
  • znát základní principy fungování veřejné správy

  • umět vymezit subjekty veřejné volby a vazby mezi nimi
  • umět vymezit subjekty řízení veřejného sektoru a vazby mezi nimi

  • schopni posoudit vhodnost různých forem veřejného rozhodování pro jejich praktické použití
  • schopni diskutovat o změnách potřebných pro modernizaci veřejné správy

  Rozsah: 4 hod. (2hod. přednáška, 2 hod. cvičení)

 • Topic 4

  EFEKTIVNÍ ALOKACE ZDROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

  Cílem tohoto tématu je  seznámení studentů se základními fakty souvisejícími s dosahováním efektivní alokace  nejen finančních zdrojů ve veřejného sektoru. Budou objasněny základní příčiny tendencí veřejného sektoru k neefektivnosti. Studenti budou seznámeni s obecnými, ale i konkrétními dopady těchto tendencí. Studenti se naučí posuzovat míru tendencí veřejného sektoru k neefektivnosti. Studenti budou v obecné rovině seznámeni s problematikou hodnocení užitků a nákladů spojených s realizací veřejných projektů.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:  

  • znát základní podmínky potřebné pro zajištění efektivní alokace zdrojů ve veřejném sektoru
  • znát základní faktory zvyšující efektivnost organizací veřejného sektoru
  • znát základní klasifikaci nákladů a užitků spojených  s veřejnými projekty

  • umět posoudit nakolik dané odvětví nebo organizace veřejného sektoru naplňuje podmínky efektivnosti
  • umět navrhnout zlepšení fungování organizace veřejného sektoru na základě aplikace faktorů efektivnosti

  • schopni vysvětlit základní rozdíly v efektivnosti ve veřejném a tržním sektoru
  • schopni sestavit analýzu nákladů a užitků pro posouzení veřejného projektu

  Rosah: 10 hod. (4 hod. přednáška, 6 hod. cvičení)

 • Topic 5

  EKONOMIKA A ŘÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

  Cílem tohoto tématu je vysvětlení základních rozdílů mezi organizacemi veřejného a soukromého neziskového sektoru, provést jejich typologii, vymezit základní parametry jejich řízení a hospodaření.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:  

  • znát strukturu municipálního rozpočtu
  • znát základní principy a metody efektivního řízení municipálních financí
  • znát typy neziskových organizací

  • umět rozlišit výkonné a řídící orgány na územní samosprávy
  • umět popsat postup při sestavování municipálního rozpočtu
  • umět vysvětlit fungování trhu neziskových organizací
  • umět vysvětlit vztah mezi vládními a nevládními neziskovými organizacemi a státem

  • schopni posoudit míru zadluženosti obcí 
  • schopni porovnat financování ziskových a neziskových organizací
  • schopni se orientovat v úkolech a pravomocích územní samosprávy

  Rozsah: 8 hod. (4 hod. přednáška; 4 hod. cvičení)

 • Topic 6

  EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB

  Cílem tohoto tématu je popis řízení a ekonomiky těch odvětví národního hospodářství, které uspokojují společenské potřeby a vytváří základní předpoklady pro fungování společnosti a národního hospodářství samotného. Nízká míra ochrany státu před externími i internímr riziky působící na jeho celkovou stabilitu, ať už právní či ekonomickou a díky tomu může dojít ke snížení míry investic nebo k nuskutečnitelnosti ekonomických aktivit. Z tohoto důvodu mají tato odvětví velmi důležité postavení.  Jedná se o bezpečnost (obrana, policie) a justici.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:   

  • znát definici a  charakter poskytovaného statku (obrana,policie, soudy)
  • znát faktory ovlivňující vztah společnosti a armády
  • znát faktory, které ovlivňují úroveň kriminality a výkonnosti soudů

  • umět klasifikovat modely zabezpečení a formy financování obrany
  • umět vysvětlit eliminaci trhu z poskytování těchto služeb
  • umět analyzovat současný stav armády, policie a justice
  • umět vystvětlit důležitost realizace veřejné kontroly v odvětvích tvořící blok společenských potřeb

  • schopni popsat systém financování a strukturální uspořádání Armády ČR, Policie ČR a soudní soustavy
  • schopni vymezit ekonomické dopady poskytování daných statků (ekonomický význam společenských potřeb pro společnost - ekonomické vyjádření užitečnosti obrany, vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti a právního řádu)
  • schopni vysvětlit vztah mezi společností ozbrojenými silami, policií a justicí

   

  Rosah: 12 hod. (6 hod. přednáška, 6 hod. cvičení)

 • Topic 7

  EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA

  Cílem tohoto tématu je popis řízení a ekonomiky těch odvětví národního hospodářství, které uspokojují individuální potřeby. Z pohledu hodnocení významnosti těchto odvětví, cílem je ukázat na jejich tzv. zdrojový charakter, který souvisí se schopností kultivace lidkého potencilu, který se pak následně stávájednak předpokladem a  zároveň zdrojem ekonomického růstu a rozvoje. Akcent je tedy kladen na multiplikativní charakter odvětví jako je školství, telesná výchova a sport, zdravotnictví, kultura, církve a náboženské společnosti.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:   

  a) obceně ve vztahu ke všem odvětvím

  • znát charakter a typ statků produkovaných jednotlivými odvětvími

  • umět definovat charakter a typ potřeb uspokojovaných jednotlivými statky produkovanými v  jednotlivých odvětvích
  • umět odůvodnit výdaje do jednotlivých odvětví

  • schopni odpovědět na otázku, proč dochází k zásahům ze strany státu při zabezpečování jednotlivých statků
  • schopni analyzovat stav odvětví a úroveň efektivnosti produkce jednotlivých statků 

  b) konkrétně k jednotlivým odvětvím

  • znát rozdíly mezi modely vzdělávacích soustav
  • umět uvést klady a zápory investičního přístupu ke vzdělání
  • schopni pomocí schématu vysvětlit systém financování vzdělávacích služeb v ČR
  • schopni argumentovat výhody a nevýhody normativního a institucionálního financování ve školství

  • znát jednotlivé modely zabezpečování zdravotních služeb
  • umět posoudit výhody a nevýhody jednotlivých způsobů problácení zdravotních služeb
  • schopni vysvětlit systém financování zdravotnických služeb v ČR

  • znát základní modely  vztahů mezi státem a náboženskými organizacemi
  • umět analyzovat vztah mezi státem a náboženskými organizacemi v ČR
  • schopni uvést klady a zápory jednotlivých typů financování církví a náboženských společností

  • znát základní funkce kultury a aplikovat je do podmínek ČR
  • umět charakterizovat základní modely vztahu státu ke kultuře
  • schopni analyzovat nástroje podpory kultury v podmínkách ČR

  • znát nástroje podpory sportu a tělesné kultury
  • umět popsat a vysvětlit význam a přínos sportu a tělesné kultury pro společnost
  • schpni analyzovat současný stav odvětví sportu a tělesné kultury

  Rozsah: 20 hod. (10 hod. přednáška, 10 hod. cvičení)

 • Topic 8

  EKONOMIKA BLOKU PRODUKCE PRIVÁTNÍCH STATKŮ PODPOROVANÝCH Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

  Cílem tohoto tématu je popis řízení a ekonomiky těch odvětví národního hospodářství, které uspokojují individuální potřeby. Specifikem tohoto bloku je, že individuální potřeby jsou uspokojovány produkcí čistě soukromých statků (dříve se tato odvětví označovala jako "falešný" veřejný sektor). Zdůvodu existence ekonomického nebo sociálního rozměru produkce těchto statků, stát vstupuje do těchto odvětví specifickým způsobem a snaží se vytvářet podmínky, aby k uspokojování potřeb jako je bydlení nebo potrava, docházelo na společensky akceptovatelné úrovni. 

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:   

  • znát charakter a povahu poskytovaného statku a uspokojované potřeby

  • umět argumentovat pro a proti státním zásahům v oblasti bydlení
  • umět definovat obsah pojmu trh s byty

  • schopni zdůvodnit současný stav trhu s byty a bytové politiky
  • schopni zhodnotit používané nástroje bytové politiky na centrální i místní úrovni.

  Rozsah: 4 hod. (2 hod. přednáška, 2 hod. cvičení)

 • Topic 9

  EKONOMIKA BLOKU EXISTENČNÍCH JISTOT

  Cílem tohoto tématu je seznámení studentů se základními principy fungování systému sociálního zabezpečení. Duraz bude kladen na historický vývoj a jeho reflexi v jednotlivých pilířích systému sociálního zabezpečení. Dále budou studentům vysvětleny zdroje využíváné k financování bloku existenčních jistot a do jaké míry jsou oprávněné kroky realizované v posledních letech v oblasti sociální politiyk a sociálního zabezpečení.  

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:   

  • znát základní strukturu systému sociálního zabezpečení
  • znát principy na nichž je postaven systém sociálního zabezpečení

  • umět charakterizovat sociální politiku ve všech jejich významových úrovních
  • umět popsat strukturu a fungování všech pilířů systému sociálního zabezpečení

  • schopni diskutovat základní problémy spojené se systémem sociálního zabezpečení
  • schopni charakterizovat a  vymezit klady a zápory základních modelů sociální politiky

  Rozsah: 4 hod. (2 hod. přednáška, 2 hod. cvičení)

 • Topic 10

  EKONOMIKA SYSTÉMU POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ

  Cílem tohoto tématu je seznámení studentů se základními principy fungování systému politických stran. Na základě analýzy dostupných zdrojů financování činnosti politických stran a hnutí, tendencí ve financování politických stran a hnutí, ukázat možnosti optimalizace systému finanocování politických stran a hnutí.

  Studenti po absolvování této části kurzu budou:  

  • znát charakter a povahu poskytovaného statku a jeho společenskou významnost

  • umět popsat principy na nichž funguje trh politických stran
  • umět charakterizovat principy financování činnosti politických stran

  • schopni argumentovat klady a zápory modelů financování politických stran
  • schopni diskutovat základní problémy financování a existence systému politických stran a hnutí

  Rozsah: 4 hod. (2 hod. přednáška, 2 hod. cvičení)