Weekly outline

 • Téma 1 9.9. Úvod do andragogiky

  Základy andragogiky

  V tematickém bloku ,,Základy andragogiky" naleznou účastníci kurzu prezentaci a studijní text, včetně pokynů pro zpracování úkolu, který je nutné splnit do konce září 2014, bude zpětnou vazbou a výstupem pro tento blok. 

  • Téma 2 Filosofie výchovy 23.9. 2014

   Cíl tematického bloku:  Vysvětlit specifika filosofického způsobu tázání po podstatě výchovy, přístupy ke studiu filosofického odkazu, obraty ve způsobu filosofování a jejich důsledky pro porozumění světu a výchově v jednotlivých kulturních epochách až do současnosti. Poskytnout kontext k porozumění zdrojům pro zpracování odborné eseje.

   Obsah tematického bloku

   1. Předmět filosofie a filosofie výchovy. Místo filosofie výchovy v koncepci vysokoškolského vzdělávání a profesní přípravy pedagogů. (90 minut)
   2. Obrazy člověka a jeho vychovatelnosti v dějinách evropské vzdělanosti (samostudium)
   3. Filosofická východiska současných výchovných koncepcí (90 minut)
   4. Vlastní reflexe jednoho filosofického pojetí výchovy. Závěrečné kolokvium (per rollam).
  • Téma 4 Pedagogická komunikace 14.10. 2014

   Cíl tematického bloku: Podat instrukce k organizaci výuky v tematickému bloku. Vysvětlit důležité stránky pedagogické komunikace ve vysokoškolské edukaci. Popsat základní charakteristiky  pedagogické interakce. Určit role pedagoga v edukačním procesu.

   Obsah tematického bloku:

   1. přímá výuka – přednášky s cvičeními (2x 90 min.),
   2. samostatné práce studentů – samostudium materiálů v aplikaci Moodle
   3. samostatná práce studentů - vytvoření přípravy na vlastní hodinu,
   4. vyhodnocení pedagogické komunikace studenta na základě videozáznamu jeho výuky v rámci závěrečného semináře v bloku Komunikační dovednosti učitele.

  • Téma 4 Pedagogická komunikace 21.10. 2014

   Ve druhé části tematického bloku byla věnována pozornost vlivu zvolené organizační formy a vyučovací metody na pedagogickou komunikaci.

   Připojený znalostní test z celého tematického bloku slouží studentům k ověření kvality jejich samostudia. U každé otázky je jen jedna správná odpvěď. 

  • Téma 5 Komunikační dovednosti učitele 4.11. 2014

   Cíl tematického bloku: Informovat o pojetí komunikačních dovedností vysokoškolských učitelů, seznámit s obsahem komunikační kompetence, identitfikovat komunikační styl pedagoga a  seznámit s častými chybami v pedagogické komunikaci vysokoškolského učitele.

   Obsah tematického bloku:

   1. přímá výuka – přednášky  s praktickými cvičeními (2x 90 min.)
   2. samostudium materiálů v aplikaci Moodle
   3. nahrávka vybrané vyučované hodiny (u každého studenta 1x)
   4. přímá výuka – seminář (3x 90 min.)
  • Téma 5 Komunikační dovednosti učitele 18.11. 2014

   Závěrečný seminář - vyhodnocení videozáznamů pedagogického výkonu jednotlivců ve studijní skupině, kontrola zadaného úkolu

   • Téma 6 2.12.

    Metodologie sociálních výzkumů

   • Téma 6 9.12.

    Metodologie sociálních výzkumů

   • Téma 6 16.12.

    Metodologie sociálních výzkumů

   • Téma 8 20.1.2015

    Sociální pedagogika

   • Téma 9 27.1.2015

    Sociální pedagogika

    • Téma 11

     Sociální pedagogika

    • Téma 11

     Sociální pedagogika

    • Téma 12

     Základy androdidaktiky

     • Téma 13 19.5.

      Historie edukace ve vojenství

     • Téma 14 Etika v práci vysokoškolského učitele- doplněné - dle požadavku účastníků nad rámec rozvrhu

      Cíl tematického bloku: Vysvětlit etický rozměr práce vysokoškolského učitele a poukázat na problémy a dilemata profese. Poskytnou nástroje pro poznání vlastní morálně-hodnotové orientace studenta a cestou řešení případové studie ukázat problematičnost morálního rozhodování a jednání jednotlivce. Seznámit s objektivními i subjektivními faktory rozhodování a jejich vlivem na výsledné jednání. 

      Obsaha tematického bloku: 

      1. přednáška (90 min)
      2. samostudium materiálů a doporučené literatury v aplikaci Moodle
      3. cvičení (90 min)
     • Závěrečný seminář 9.6.

      Závěrečný seminář