Úkoly ke studiu 2

Otázky k Téma "Poslání VS, teorie potřeb, teorie statků a příčiny selhání VS"

1. Pokuste se definovat poslání, funkce a cíle veřejného sektoru. Dokumentujte vše, včetně jejich vzájemné propojenosti, na konkrétních příkladech.

2. Vysvětlete vztah finálních společenských potřeb a veřejného sektoru (např. možné financování těchto potřeb). Zamyslete se nad možností uspokojování těchto potřeb pouze prostřednictvím trhu. Uveďte příklady.

3. Vysvětlete vztah finálních individuálních potřeb a veřejného sektoru (např. možné financování těchto potřeb). Zamyslete se nad možnosti uspokojování těchto potřeb pouze prostřednictvím trhu. Uveďte příklady.

4. Definujte Wagnerovu hypotézu „vzrůstající aktivity vlády“ a Peacock - Wisemanovu hypotézu. Domníváte se, že ekonomický vývoj v ČR Wagnerovu hypotézu potvrzuje? Doložte na číselných údajích.

5. Charakterizujte a na příkladech objasněte jednotlivé typy statků (dle kritéria míry privatizace spotřeby, dle institucionálního kritéria).

6. Vysvětlete a pokuste se na příkladech demonstrovat, proč může selhat i veřejné rozhodnutí (vládní selhání).  Vymezte dopady zavedení metody „Hodnocení dopadů regulace (RIA)“ na možná selhání vlády?

 

Literatura: Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s. 16-25, 29-32, 53-64, 107-115; Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s.27-31,102-115,157-162; Hamerníková, B., Maaytová, A. Veřejné finance. s.58-69, 90-91; Hamerníková, B., Kubátová, K. Veřejné finance. s.80-92; Regulatory Impact Assessment Manual http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADM221.pdf

Klíčová slova: Kategorie potřeb, výrobní potřeby, finální potřeby, finální potřeby společenské, finální potřeby individuální, struktura veřejného sektoru, poslání veřejného sektoru, veřejný statek, soukromý statek, smíšený statek, upřednostněné veřejné statky (poručnické respektive paternalistické statky), vylučitelnost versus nevylučitelnost, dělitelnost versus nedělitelnost, rivalita versus nerivalita, vládní selhání, hodnocení dopadů regulace (RIA).