Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma  "Veřejné finance a veřejné rozpočty"

1. Definujte obsah pojmu státní rozpočet. Charakterizujte příjmovou a výdajovou stranu státního rozpočtu - využijte i zákon o státním rozpočtu pro konkrétní fiskální rok (Sbírka zákonů, www.mfcr.cz). Zjistěte zda existuje vazba mezi státním rozpočtem a rozpočty municipalit.

2. Promyslete rozdílnost rozpočtového a fondového financování. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?  

3. Jak se vyvíjela příjmová a výdajová strana státního rozpočtu v ČR od roku 2000? Podstatné změny v těchto výdajích či příjmech vysvětlete (např. v souladu s přijatým zákonodárstvím, ekonomickou situací země atd.). Ilustrujte na datech.

4. Zhodnoťte vybraná opatření, která byla navrhována či realizována v důsledku ekonomické krize (včetně z pohledu mikroekonomického). Jak tato opatření dle Vašeho názoru ovlivní oblast veřejných financí?

5. Vysvětlete základní rozdíly mezi institucionálním a programovým financováním. Charakterizujte metodu cílově orientovaného rozpočtování. Vymezte možné výhody, nevýhody, příležitosti a rizika těchto způsobů financování a metody rozpočtování.

6. Stává se vždy rozpočtový deficit dluhem? Jak se vyvíjí veřejný deficit a dluh v ČR? Z jakých zdrojů (jakými prostředky) byly a jsou kryty rozpočtové deficity (veřejné dluhy). Zamyslete se nad potenciálními (skutečnými) riziky u jednotlivých zdrojů financování veřejných deficitů. Doložte na datech.

 

Literatura: Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s. 77-89;  Hamerníková, B., Maaytová, A. Veřejné finance. s.11-24, 178-198, 95-100, 199-203, 232-235, 330-348; Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. s. 69-111.

Stránky Ministerstva financí - http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verejne_finance.html

Klíčová slova: Veřejné finance, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, státní rozpočet, státní závěrečný účet, struktura příjmové strany státního rozpočtu, struktura výdajové strany státního rozpočtu, rozpočtová pravidla, rozpočtový proces, fondové hospodaření, rozpočtový deficit, běžný příjem a výdaj, kapitálový příjem a výdaj, mandatorní výdaje, rozpočtové provizórium, střednědobý výdajový rámec, střednědobý výhled, programové rozpočtování, cílově orientované rozpočtování, fiskální federalismus.