Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma "Veřejná volba a veřejná správa"

  1. Pokuste se objasnit výhody a nevýhody přímé a nepřímé formy demokracie. Jaká je současná právní úprava vztahující se k přímé demokracii v ČR?
  2. Jaké existují volební systémy? Vysvětlete výhody či nevýhody více politických stran ve vládě z hlediska fungování veřejné volby. Vymezte dopady na společnost včetně na ekonomickou oblast v systému většinovém a v systému poměrném.
  3. Které faktory dle Vás ovlivňují účast veřejnosti ve volbách? Jak se vyvíjela účast na volbách v ČR od roku 1990? Ilustrujte na datech.
  4. Vysvětlete, jaké prvky obsahuje „Hexagon veřejné správy“ a jak je v rámci reformy veřejné správy k těmto prvkům přistupováno. Zhodnoťte.
  5. Co znamená a jaké výhody a nevýhody s sebou nese procesní audit (tvorba procesních modelů) veřejné správy.
  6. Co je podstatou nástrojů zvyšování kvality veřejné správy Benchmarking a CAF (Common assesment framework) využívaných ve veřejné správě. Uveďte konkrétní případy, kdy tyto metody byly a jsou využívány.

 

Literatura: Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s. 67-76, 149-161;  Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s. 185-212; Hamerníková, B., Maaytová, A. Veřejné finance. s. 33-57; Ochrana F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky.s.53-68; Stránky Českého statistického úřadu-http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/volby_lide;  E-časopisy a časopisy: Veřejná správa, Moderní obec, Obec a finance (http://www.triada.cz/oaf/), Deník veřejné správy (http://denik.obce.cz/go/). Stránky Ministerstva vnitra – veřejná správa, http://www.mvcr.cz/verejna-sprava.aspx.

Klíčová slova: Veřejná volba, přímá demokracie, reprezentativní demokracie, pravidla hlasování, absolutní většina, relativní většina, kvalifikovaná většina, poměrný volební systém, většinový volební systém volič medián, cyklické hlasování, veřejná správa, státní správa, samospráva, územní správa, místní správa, princip subsidiarity, vláda, ministerstvo, další ústřední orgány státní správy, všeobecná státní správa, specifická státní správa, samostatná působnost a přenesená působnost ve státní správě, procesní řízení (procesní model) státní správy, RIA (Hodnocení dopadů regulace), Benchmarking, CAF (Common assesment framework).