Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma  "Ekonomika a řízení obcí a krajů"

  1. Jaké jsou základní kompetence jednotlivých orgánů obce. Jaké složky a organizace mohou obce zřizovat? Jakou mírou se může veřejnost podílet na řízení obce? Dokladujte na konkrétních příkladech v rámci vybrané obce.
  2. Jaké jsou základní kompetence jednotlivých orgánů kraje. Jaké složky a organizace mohou kraje zřizovat? Jakou mírou se může veřejnost podílet na řízení kraje? Dokladujte na konkrétních příkladech v rámci vybrané Kraje.
  3. Jakým způsobem je municipální rozpočet sestavován? Vysvětlete strukturu municipálního rozpočtu (příjmy, výdaje). Předložte konkrétní rozpočet obce.
  4. Jakým způsobem je rozpočet Kraje sestavován? Vysvětlete strukturu rozpočtu Kraje (příjmy, výdaje). Předložte konkrétní rozpočet Kraje.
  5. Existují u nás místní daně? Které poplatky mohou být v rámci obce vybírány (viz Zákon o místních poplatcích). Ilustrujte na datech vybrané obce.
  6. Zvažte, které faktory ovlivňují příjmovou a výdajovou stranu municipálního rozpočtu. Ilustrujte na příkladech.
  7. Projevuje či projevila se ekonomická krize v rozpočtech obcí? Co je to dluhová služba? Jakým způsobem se v současnosti vyvíjí zadluženost obcí? Ilustrujte na datech.
  8. Vysvětlete, co znamená pojem fiskální federalismus. Zamyslete se, zda jsou základní principy fiskálního federalismu v rámci ČR (z pohledu obcí) naplňovány. Uveďte příklady

Literatura: Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s. 149-160;  Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s. 587-611. Hamerníková, B., Kubátová, K. Veřejné finance s. 229-249. Peková, J. Hospodaření a finance územní samosprávy,s.155-168. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění; E-časopisy a časopisy: Veřejná správa, Moderní obec, Obec a finance (http://www.triada.cz/oaf/), Deník veřejné správy (http://denik.obce.cz/go/). Stránky Ministerstva vnitra – veřejná správa http://www.mvcr.cz/verejna-sprava.aspx; zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

 

Klíčová slova: Starosta, místostarosta, tajemník, obecní rada, obecní zastupitelstvo, komise, odbory, organizační řád, místní referendum, municipální rozpočet, kapitálový rozpočet, běžný rozpočet, časový horizont rozpočtu, sestavování rozpočtu, kontrola finančního hospodaření,   program rozvoje obce a města, územní plán, komunální obligace, úvěr, dotace, pronájem obecního majetku, finanční výbor.