Úkoly ke studiu 2

Otázky na Téma "Ekonomika nestátních neziskových organizací"

1. Definujte, co vyjadřuje „poslání“ u neziskové organizace a jak ho lze v konkrétním případě zjistit? Jaké funkce mohou naplňovat neziskové organizace? Uveďte konkrétní příklady poslání i funkcí.

2. Nastudujte z daňových zákonů včetně zákonů o daních z příjmů, jakým způsobem jsou u nás konkrétně daňově zvýhodněny neziskové organizace.  Co lze říci o rozsahu tohoto zvýhodnění? Jaké změny čekají neziskové organizace v souvislosti s přijetím nové legislativní úpravy jejich existence (viz občanský zákoník)?

3. Jaké zdroje k financování mají neziskové organizace? Existuje rozdíl ve financování ziskových a neziskových organizací? Jakým způsobem neziskové organizace získávají finanční prostředky?

4. Jak se díváte na financování nestátních neziskových organizací formou daňových asignací? Vymezte pozitiva a negativa tohoto způsobu financování.

5. S jakými problémy se potýkají nestátní neziskové organizace včetně oblasti financování. Zhodnoťte. Navrhněte možná řešení.

6.  Komparujte vybrané ukazatele neziskového sektoru (např. v oblasti financování) v ČR s údaji o neziskovém sektoru v zahraničí. Co z uvedeného srovnání vyplývá. Zhodnoťte.

 

Literatura: Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi, s.163-174; Hamerníková, B. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Stránky Centra pro výzkum neziskového sektoru http://www.e-cvns.cz/. Stránky českého statistického úřadu www.czso.cz

 

Klíčová slova: Neziskový sektor, nezisková organizace, neziskovost, trh neziskových organizací,  donátor, podnikatelská činnost neziskových organizací, činnosti související s posláním, činnosti nesouvisející s posláním, fundraising, sekundární funkce, primární funkce, vzájemně prospěšná činnost, veřejně prospěšná činnost, občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fondy.