Úkoly ke studiu 3

Otázky na "Ekonomika justice - Soudní soustava ČR" 

1. Objasněte, jaký typ statku je poskytován justicí? Svá tvrzení zdůvodněte. Vysvětlete, co jsou to rozhodčí soudy. Vymezte výhody a nevýhody řešení sporů pomocí těchto soudů.

2. Jakým způsobem je realizována veřejná kontrola (odborná, laická) soudnictví? Ohrožuje veřejná kontrola dle vašeho názoru nezávislost soudnictví?

3. Aplikujte podmínky a faktory efektivnosti (mimo financování soudnictví na základě kvality a kvantity výkonů) na oblast soudnictví. Zhodnoťte, zda a v jaké míře jsou naplňovány.

4. Financování soudnictví na základě kvality a kvantity výkonů. Vymezte výhody a nevýhody tohoto typu financování. Uveďte příklady ze zahraničí (viz. Court tools).

5. Vysvětlete pojmy probace a mediace. Vymezte výhody a nevýhody tohoto řešení „sporů“. Je a v jaké míře probace a mediace v ČR užívána?

6. Srovnejte náš soudní systém se soudními systémy v zahraničí (včetně financování). Jaké základní znaky jsou shodné a jaké rozdílné? Zhodnoťte.

 

Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 101-107; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str. 68-78, Legislativa: Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR; zákon č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu; zákon č. 240/1993 Sb., občanský soudní řád; zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích; zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců; zákon č. 6/2002 o soudech a soudcích; Zákon č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů; zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, novely exekučního řádu (zákon č. 183/2009 Sb. a zákon č. 286/2009 Sb.). Elektronické zdroje: www.justice.cz; http://jinepravo.blogspot.com; http://www.pmscr.cz/scripts/index.php 

 

Klíčová slova: Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, soudní soustava, soudy prvního stupně, soudy druhého stupně, kárný senát, soudce, přísedící, nezávislost soudů, odvolání, dovolání, pravomoci soudu, věcná příslušnost soudu, místní příslušnost soudu, státní správa soudů,