Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma "Ekonomika primárního a sekundárního vzdělávání"

1. Objasněte jaký typ statku je poskytován školstvím (regionálním). Jaké důsledky z toho dle Vašeho názoru vyplývají pro výběr efektivního způsobu poskytování statku (tržní, polotržní a netržní financování)?

2. Co jsou to rámcové vzdělávací plány a školní vzdělávací plány? Zhodnoťte jejich výhody a nevýhody.  Měly by dle Vašeho názoru být stanoveny standardy vzdělávání pro základní školy?

3. Aplikujte faktory (podmínky) efektivnosti na oblast primárního a sekundárního vzdělávacího systému (mimo financování školství na základě kvality a kvantity výkonů).

4. Financování primárního a sekundárního školství na základě kvality a kvantity výkonů. Co si myslíte o chystané reformě financování regionálního školství? Argumentujte.

5. Vymezte výhody a nevýhody státních maturit. S jakými problémy se při zavádění a fungování státních maturit setkáváme v ČR? Jaké zkušenosti mají se státními maturitami v zahraničí?

6. Srovnejte náš systém primárního a sekundárního vzdělávání se systémem primárního a sekundárního vzdělávání v zahraničí. Jaké jsou základní shody a rozdíly. (dostupnost, financování, struktura atd.)

 Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 129-135; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) s. 84-101;  STIGLITZ J. E.: Ekonomie veřejného sektoru (1997) str.433-450;  Musgrave R. A.: Veřejné finance str.166-170, 454-459; V Polsku už státní maturity zavedli. Co přinesly? Lidové noviny 16.3.2007; Ekonom č.36/2003 (sonda Ekonoma - Školství);Elektronické zdroje: www.msmt.cz; Vzdělání bez státu: Historie a současnost; Veřejné školství: dělání „vzdělání“. Terra Libera, červenec – srpen 2003; Prodejte školy. Terra Libera, červenec – srpen 2006; Sázení na špatného koně: Jak soukromé školy prospívají chudým. Terra Libera, prosinec 2006.   http://libinst.cz/stranka.php?id=77; http://www.novamaturita.cz;  

Legislativa: Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů; Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ; Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) + novely Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb. Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením + novelizace (včetně zák. č. 562/2004 Sb.)

 

Klíčová slova: Vzdělání, jednotná školská soustava, školská zařízení, státní správa ve školství, samospráva ve školství, rada školy, normativ, zahajovací výkaz, průměrný normativ na žáka jednotlivých typů škol, interní kalkulace normativu, principy demokratické vzdělávací politiky, funkce vzdělávací soustavy, kurikulární reforma, rámcový vzdělávací plán, školský vzdělávací plán.