Úkoly ke studiu 3

Otázky k Tématu "Ekonomika zdravotnictví"

1. Jaké typy statků jsou dle ekonomického a institucionálního kritéria poskytovány v rámci zdravotnictví? Zdůvodněte. Jaké jsou důvody státních zásahů do trhu zdravotních služeb (charakteristika trhu zdravotních služeb)?

2. Rozeberte systém financování zdravotnických služeb v ČR. Vymezte výhody a nevýhody financování zdravotnictví dle plateb za provedené služby, dle plateb na základě počtu pacientů a na základě odpracovaného času.

3. Vysvětlete systém financování nemocnic na základě DRG (diagnosis related group). Vymezte pozitiva a negativa tohoto systému. 

4. Definujte úlohu zdravotních pojišťoven v systému financování zdravotnictví. Jak hodnotíte v rámci navrhované reformy zdravotnictví zamýšlenou privatizaci zdravotních pojišťoven? 

5. Jaký je Váš názor na otázku finanční spoluúčasti pacienta na úhradě péče zavedené v rámci reformy zdravotnictví? Vymezte výhody a nevýhody polotržního a tržního systému financování.  

6. Komparujte systém financování zdravotnictví ČR se systémem vybrané země. Vymezte výhody a nevýhody jednotlivých systémů. 

Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 180-191; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str.144 -154; STIGLITZ  J. E.: Ekonomie veřejného sektoru str.333-363;  Musgrave R. A.: Veřejné finance str.183-184; HERMAN, M.: Dr. Obama léší Ameriku. Ekonom č. 5/2010. s. 32-37; SOSNOVÁ, M.: Financování nemocnic se zaměřením na systém DRG. Sborník Veřejné finance: Mýty a realita, 2008. Elektronické zdroje: http://www.mzcr.cz/; www.zdrav.cz; www.dgplus.cz; http://www.who.int/ (Světová zdravotnická organizace); elektronický časopis Liberálního institutu – Terra Libera: http://lwww.libinst.cz/stranka.php?id=77. Legislativa: Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění + novely;  zákon č. 550/1991 Sb. o zdravotním pojištění, Vyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012.

Klíčová slova: Zdraví, zdravotnictví, zdravotnické služby, trh zdravotních služeb, modely financování zdravotnických služeb, formy financování zdravotnických služeb, způsoby úhrady zdravotní péče, veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovna, zdravotní informační systém, generikum, DRG (diagnosis related group).