Ukoly ke studiu 4

Otázky k Tématu "Tělesná kultura a sport"

1. Zamyslete se nad otázkami: „Jaký význam má sport pro společnost?“ a  „Nakolik si v současné době

společnost váží významu sportu?“

2. Definujte pojem tělesná kultura. Podle kterých kritérií by jste hodnotili její dosaženou úroveň? Jak je možné

dělit odvětví sportu, proveďte jeho klasifikaci. O jaký typ statku se jedná?

3. Uveďte argumentaci pro a proti zabezpečování tělesné kultury netržním,polotržním  a tržním způsobem.

4. Aplikujte faktory a podmínky efektivnosti na podmínky odvětví tělesné kultury a sportu.

5.  Jaké jsou možnosti financování tělesné kultury?

6.  S jakými problémy, v současné době, se mohou potýkat subjekty odvětví sportu? (Náměty čerpejte z denního

tisku, televize či rozhlasu.)

7. Co je obsahem Evropské charty sportu a nakolik  současná legislativní úprava podpory sportu u nás je s ní v souladu.

Literatura: Novotný J.: Ekonomika sportu, VŠE Praha, Praha 1995; Ekonom č. 7/1998 str. 14 (financování sportu);

Zdroje: www.msmt.cz , www.sportbusiness.cz , www.cstv.cz , www.sazka.cz

Legislativa: zákon č. 83/1990 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších novelizací (tj. zákon č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,  č.85/1994 Sb., 114/1994 Sb., č. 259/1995 Sb..

Klíčová slova: Dvě roviny tělovýchovy, technické zázemí pro rozvíjení sportovních aktivit, multidisciplinární význam sportu, legislativa a sportovní kluby, daňové zvýhodnění sportovních klubů, sponzorování sportu, makroekonomický model sportu.