Úkoly ke studiu 6

Otázky k Tématu "Ekonomika církví a náboženských společností"

 

  1. Jaké typy statků jsou poskytovány CNS. Pokuste se nalézt poměr individuálního a společenského užitku, plynoucího z činností (statků) poskytovaných CNS. V souvislosti s typem statku (užitku) navrhněte možný způsob financování daného statku (služby) poskytované CNS.
  2. Podle jakých kritérií stát přiděluje finanční prostředky jednotlivým CNS? Vymezte pozitiva a negativa financování CNS dle počtu věřících a dle počtu duchovních.
  3. Liší se církve a náboženské společnosti od ostatních složek občanské společnosti (v oblasti financování, daňových zvýhodnění apod.)? Mělo by se k CNS přistupovat jinak než k ostatním neziskovým organizacím?
  4. Jak se v současné době vyvíjí pohled na majetkové vyrovnání církve a státu. Jaká pozitiva a negativa s sebou řešení dané problematiky pro uvedené subjekty přináší.
  5. Vymezte podmínky registrace CNS. Je dle Vašeho názoru opodstatněná zákonem stanovená početní klausule, jako podmínka pro řádnou registraci CNS?
  6. Ve vybraných zemích komparujte dva vybrané modely financování CNS. Vymezte výhody a nevýhody daných modelů.

 

Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 168-180; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str.133 – 144; ; REKTOŘÍK, J.: Historie a současnost ekonomické dimenze křesťanství a církve. Brno: ESF Masarykova universita, 1999. PAVLÍK, J.: Církve a stát. Praha: Liberální institut, 1999.  TRETERA, J. R. : Církevní právo. Praha: J. Krigl, 1993.  TRETERA, J. R.: Konfesní právo a církevní právo. Praha: J. Krigl,  1997. 336 s. Elektronické zdroje: www.mkcr.cz/; http://spcp.prf.cuni.czwww.cirkev.czwww.ekumenickarada.cz; Legislativa: Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) + novely; Vyhláška č. 232/2002 Sb Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů; Zákon zákona ČNR č. 218/1949 Sb o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem + novely; Nařízení vlády č. 566/2006 Sb. o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností.

 

Klíčová slova: Církev, náboženská společnost, kostelní konkurence, kongruový zákon, formy vztahu státu a církve, biskupský sněm, sbor kardinálů, Římská kúrie, provincie, diecéze, okresní vikariát, konfesní právo, kanonické právo, církevní právo, daňová asignace, platy duchovních, církevní příspěvek, církevní daň, financování CNS státem.