Ukoly ke studiu 1

 Otázky k Tématu "Ekonomika bydlení"

  1. Charakterizujte obecně odvětví bydlení jako součást veřejného sektoru. Objasněte základní aspekty, se kterými je toto odvětví spojeno. Vysvětlete a charakterizujte o jaký typ statku se jedná.
  2. Identifikujte společné charakteristiky současných systémů bydlení ve vyspělých zemích. Nalezněte možné rozdíly v těchto systémech.
  3. Popište hlavní znaky současného systému bydlení v ČR. Které slabé stránky má systém bydlení v ČR?
  4. Co je možné říci o financování bydlení?
  5. Zmapujte situaci na trhu s regulovaným nájemným. Uveďte možné pozitiva a negativa regulace nájemného. Jak ovlivní regulované nájemné tržní nájemné?
  6. Vysvětlete obsah pojmu komunální politika bydlení. Jaký by měl být vztah mezi státní a komunální politikou bydlení?
  7. Co je to stavební spoření? Vysvětlete jeho podstatu. Srovnejte produkty, které nabízejí jednotlivé stavební spořitelny. Může stavební spoření napomoci vyřešit problematickou situaci na trhu s byty?

Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str.197 – 206;  REKTOŘÍK, J.                            Bydlení. Brno: Masarykova univerzita, 1997; STIGLITZ, J. E.: Ekonomie veřejného sektoru. Praha:  Grada Publishing s.r.o., 1997. 657 s. FILER, R. K. Reforma trhu s byty v České republice. In. Liberalizace trhu s byty v České republice. Praha: Liberální institut, 1995, s. 23 - 42. LACHNIT, P. Koncepce bytové politiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. In. Veřejná správa, č.2, 2000, Příloha. 16 s. SLAVATA, D. Vybrané problémy obecní bytové politiky. Veřejná správa, č. 2, 2000, s. 8 a 25. http: // www.mmr.cz/cz/housing/ceny ; http://www.mmr.cz/bytova-politika;

 Legislativa: Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 540/1991 Sb., zákona  302/1999 Sb., zákona č. 522/2002 Sb. a zákona č. 360/2005 Sb.; Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č.  320/2002, zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.;  Zákon č. 211/2000 Sb., o  Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.; Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb., nařízení vlády č. 427/2006 Sb. a nařízení vlády č. 98/2007 Sb.; Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: Byt, bydlení, základní formy bydlení, ekonomické aspekty bydlení, sociální aspekty bydlení, trh s byty, struktura bytového fondu, hypotéční úvěry, stavební spoření, klasické (tržní ) nájemné, sociální nájemné, liberalizace nájemného, kategorie bytů, principy transformace bytového hospodářství.