Studium předmětu je zaměřeno na získání základních informací logistice, dále o problematice logistického zabezpečení organizace a bezpečnostních sborů. Student je rovněž seznámen se zásadami hospodaření s majetkem státu, způsoby zásobování majetkem, kontrolní činnosti a nakládání s nepotřebným majetkem.

Předmět je realizován v následujících blocích:

  1. základy logistiky;
  2. hospodaření s majetkem státu, veřejné zakázky a akvizice;
  3. logistické zabezpečení bezpečnostních sborů a logistika krizových stavů.

Matematika je dvousemestrálním předmětem, který obsahuje čtyři části, a to matematické praktikum s algebraickými výrazy, rovnicemi a nerovnicemi a elementárními funkcemi. Dále vybrané části z lineární algebry, konkrétně vektory, matice a soustavy lineárních rovnic. V druhém semestru je předmět zaměřen na diferenciální počet funkce jedné proměnné s pojmy funkce, polynom, limita a derivace. Poslední část, integrální počet funkce jedné proměnné, se věnuje určitému a neurčitému integrálu.