Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(3. předmět z celkových 9)

Název studijního předmětu

Krizový management

Typ předmětu modulový předmět

dopor. ročník / semestr

3/5

Rozsah studijního předmětu

52

hod. za týden

4

kreditů

4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

pátý a šestý semestr ve třetím ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti v problematice krizového řízení a ochrany obyvatelstva,

- dovednosti v používání základních metod rozhodování,

- obecné způsobilosti plánování opatření a řešení mimořádných událostí a krizových   situací.

Další požadavky na studenta

Zvládnou základní metody vědeckého zkoumání (analýza,syntéza, prognozování)

Vyučující

garant předmětu:  Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

vyučující předmětu: Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D., Ph.Dr. Ing. Vratislav Pokorný

Stručná anotace předmětu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontrol

1)Skupinové cvičení:

Zásady a způsoby řešení mimořádných událostí a krizových situací na štábech

2)Praktický výcvik na simulátorech (řešení konkrétních situací)

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,  zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 430/2000 Sb.

- HORÁK,R., KRČ,M., ONRUŠ,R.,DANEIELOVÁ,L., Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu.Linde Praha, ISBN 80-7201-471-4.

- HORÁK,R., KYSELÁK,J., NOVÁK,L.,DANEIELOVÁ,L., Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu.Linde Praha, ISBN 978-80-7201-827-7.  

Doporučená:

JURENKA, M. Systémová analýza – předpoklad úspěchu procesního řízení AČR. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany - AVIS 2003, č. 4, s. 71-75. ISSN 1210-3299.

- JURENKA, M. Optimalizace bezpečnostního systému České republiky. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany – AVIS, 2006, č. 4, s. 31-33. ISSN 1210-3292 ISSN 1210-3292.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.