Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(3. předmět z celkových 9)

Název studijního předmětu

Management rizika

Typ předmětu modulový předmět

dopor. ročník / semestr

2/4

Rozsah studijního předmětu

78

hod. za týden

3

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

čtvrtý semestr ve druhém ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti:terminologie, vybrané metody odhadu rizika průmyslových a dopravních havárií, zdravotního rizika, predikace živelních událostí a možnosti ovládáni rizik;

- dovednosti: využít vybrané metody odhadu rizika průmyslových havárií, zdravotních rizik, predikace živelních událostí a posouzení efektivnosti protiopatření;

- obecné způsobilosti: schopnost efektivně využít managem rizik k zajištění bezpečnosti prostředí a ochrany obyvatel z pozice nižších stupňů veřejné správy a organizace.

Další požadavky na studenta

Znalost metodologie analýzy rizik základní znalosti a dovednosti z oblasti managementu, makro- a mikroekonomie, veřejné ekonomiky, matematiky, statistiky, pravděpobnosti a informatiky.

Vyučující

garant předmětu: prof. Ing. František Božek, CSc.

vyučující předmětu: prof. Ing. František Božek, CSc., Ing. Alena Bumbová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Předmět rozšiřuje znalost terminologie z metodologie analýzy rizika a doplňuje terminologii z oblasti ovládání rizika. Seznamuje studenty se základními kvalitativními a semikvantitativními metodami analýzy nebezpečí a hodnocení rizika průmyslových a dopravních havárií, živelních událostí, hlavně záplav, včetně metod hodnocení zdravotních rizik. Akcent je položen na praktickou využitelnost zmíněných metod v procesu zajišťování bezpečnosti procesů, systémů, organizace, majetku, regionu a ochrany obyvatelstva. Paralelně získají studenti přehled o základních možnostech redukce a monitoringu rizika včetně posouzení navrhovaných opatření s důrazem na ekonomickou stránku procesu. Nedílnou součástí předmětu je rovněž informace o zásadách komunikace rizika, komunikační strategii a plánu komunikace. Praktické dovednosti studentů jsou verifikovány zpracováním případové studie.

Obsahová struktura předmětu:

  1. blok: úvod do studia, terminologie a obecné fáze managementu rizika;
  2. blok: odhad rizika - obecné zásady;
  3. blok: metody odhadu rizika průmyslových a dopravních havárií;
  4. blok: zásady odhadu rizika živelních událostí;
  5. blok: zásady hodnocení zdravotních rizik;
  6. blok: redukce a monitoring rizika;
  7. blok: zásady komunikace rizika;
  8. blok: zpracování případové studie;
  9. blok: závěrečné cvičení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

6P+8Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Téma případové studie:

A) Analýza nebezpečí a odhad rizika vybranou metodou v provozu či průmyslového zařízení.

B) Využití metody TEC-DOC 727 ke stanovení kritického technologického rizika v regionu.

C) Analýza nebezpečí vzniku záplavy ve vybraném regionu.

D) Využití metody cost-benefit analýzy při návrhu opatření vybraného kritického rizika.

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

- BOŽEK, F., URBAN. R. Management rizika (obecná část). 1 vyd. Brno : Univerzita obrany, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7231-259-7.

- ZAPLETALOVÁ, I., BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 1998, 193 s. ISBN 80-86111-07-05.

- SMEJKAL, V., RAIS. K. Řízení rizik. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7

- BABINEC, F. Management rizika. 1. vydání. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2005. 93 s.

- TICHÝ, M. Ovládání rizika: Aanalýza a management. 1. vyd. Praha: Beck, 2006. 396 s. ISBN 978-80-7179-415-5  

Doporučená:

- BATE, R. What Risk? 1 ed. Oxford: Butterrworth, 1997. ISBN 80-8619-69-6

- ROBSON, M., TOSCANO, W. Risk Assessment for Environmental Health. San Francisco: J. Wiley, 2007. ISBN 978-0-7879-8319-2. 628 p.

- MŽP. Metodický pokyn č. 12 pro analýzu rizik kontaminovaného území. Věstník MŽP, 2005, XV, částka 9.

- US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-87/045. Washington D.C., U.S. EPA, 1987.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.