Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, ostatní předměty

(předmět 26 z celkových 78)

Název studijního předmětu

Environmentální ekonomika

Typ předmětu ostatní předmět - volitelný

dopor. ročník / semestr

2/3, 2/4

Rozsah studijního předmětu

52,52

hod. za týden

2

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

třetí a čtvrtý semestr druhého ročníku

Způsob zakončení

Z, Z

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

1) znalosti

 • vztahů mezi ochranou životního prostředí a jeho ekonomickým zabezpečením;
 • metod oceňování přírodního kapitálu a hodnocení ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí;
 • vývod a nevýhod jednotlivých dobrovolných nástrojů při jejich implementaci;
 • zásad a metodických postupů při zavádění dobrovolných nástrojů do struktur managementu organizací.

2) dovednosti

 • podílet se na vyhodnocení stavu životního prostředí;
 • odhadovat výdaje na ochranu životního prostředí;
 • participovat na zavádění environmentálního manažerského systému a jiných dobrovolných nástrojů do systému řízení organizace.

3) obecné způsobilosti

 • zhodnotit vlivy opatření na ekonomiku a životní prostředí;
 • plánovat činnosti s ohledem na životní prostředí;
 • vypracovat a zdůvodnit záměry využívání dobrovolných nástrojů v organizaci.

Další požadavky na studenta

Student musí mít základní znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie, základy bezpečnostní politiky, řízení bezpečnosti osob a společnosti, společenské aspekty bezpečnosti, ochrany životního prostředí.

Vyučující

garant předmětu: Ing. Alena Bumbová, Ph.D.

vyučující předmětu: Ing. Alena Bumbová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Výuka volitelného předmětu probíhá ve dvou semestrech. První semestr je věnován řešení makroekonomických aspektů a zajištění kvality životního prostředí včetně bezpečnosti. Jsou objasněny a aplikovány způsoby a metody oceňování přírodního kapitálu, hodnocení ekonomických škod ze znehodnocování životního prostředí včetně hodnocení výdajů a nákladů na ochranu životního prostředí. Druhý semestr je zaměřen na mikroekonomické aspekty vztahu hospodářské činnosti podniku a kvality životního prostředí. Po získání teoretických předpokladů o způsobu efektivní implementace vybraných (EMS, čistší produkce, ekodesign, LCA, environmentální reporting) proaktivních (dobrovolných) nástrojů environmentální politiky jsou na konkrétních příkladech zaváděny do struktur managementu podniků.

Obsahová struktura předmětu:

Zimní semestr:

 1. blok: úvod do studia environmentální ekonomiky;
 2. blok: příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém;
 3. blok: ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí;
 4. blok: environmentální právo mezinárodní a národní;
 5. blok: ekonomické poplatky a daně v zemích Evropské unie;
 6. blok: financování ochrany životního prostředí;
 7. blok: zápočtové cvičení.

Letní semestr:

 1. blok: úvod do dobrovolných nástrojů;
 2. blok: environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001);
 3. blok: čistší produkce, ekodesign, LCA;
 4. blok: environmentální reporting;
 5. blok: zápočtové cvičení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

4P+4Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Vypracování zápočtové práce na téma související s předmětem v rozsahu 20 hodin práce studenta. Témata zadaných úkolů vychází z probírané látky (zimní semestr - vyhodnocení ekonomických škod  po vybrané mimořádné události nebo po průmyslové havárii nebo výpočet a vyhodnocení environmentálních indikátorů pro zvolený region; letní semestr - zpracování environmentální zprávy za vybranou organizaci nebo vypracování dokumentace environmentálního managementu).

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

 • Šauer, P. Základy ekonomiky životního prostředí I. 1. vyd. Praha:Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2008. 115 s. ISBN 978-80-86709-13-0.
 • Jančářová, I. Ekologická polika. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2004. 207 s. ISBN 80-210-3599-4.
 • Remtová, K. Strategie podniku v péči o životní prostředí : dobrovolné nástroje. 1. vyd. Praha:Oeconomica, 2006. 100 s. ISBN 80-245-1086-3.
 • Soukupová, J. a kol. Ekonomika životního prostředí. Brno:MUNI PRESS, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2.

Doporučená:

 • Viturka, M. Environmentální ekonomie : distanční studijní opora. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2005. 106 s., ISBN80-210-3654-0.
 • Ritschelová, I. Environmental policy : selected chapters. Ústí nad Labem:Jan Evangelista Purkyně University, 2007. s. 5 - 42.ISBN 978-80-7044-905-9.
 • Kaprová, K., Kolská, K., Krpatová, K. Kačmárová, P., Prášek, J., Šauer, P. Environmentální poplatky a daně v České republice a ostatních zemích EU. 1. vyd. Prha:CENIA, 2009. 280 s. ISBN 978-80-85087-81-9.
 • DVOŘÁK, A., BRŮHA, J., BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H., MELICHAR, J., ŠČASNÝ, M. Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí. 1. vyd. Praha:Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2007. 195 s. ISBN 978-80-245-1253-2.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.