Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(12. předmět z celkových 12)

Název studijního předmětu Aktuální problémy mezinárodního práva humanitárního.
Typ předmětu Oborový předmět

dopor. ročník / semestr

2/4

Rozsah studijního předmětu

24

hod. za týden

X

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

X

Způsob zakončení

Z

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti: terminologie, soudobého mezinírodního bezpečnostního prostředí, profesně zaměřené znalosti základů mezinárodního práva veřejného;

- dovednosti:dodržovat zásady mezinárodního práva a současně respektovat historické, kulturní a náboženské odlišnosti a k tomu vést podřízené;

- obecné způsobilosti: schopnost správně interpretovat nabyté poznatky, přijímaná rozhodnutí realizovat v kontextu příslušných mezinárodních a národních právních norem a interních normativních aktů.

Další požadavky na studenta

Znalost základů práva a významu nezbytných právních institutů.

Vyučující

garant předmětu: JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

vyučující předmětu: Mgr. Ing. Leopold Skoruša

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti společenských vztahů regulovaných normami mezinárodního humanitárního práva. Budou objaněny základní zvláštnosti a nejdůležitější atributy mezinárodního práva jako souboru pravidel upravujících vztahy mezi státy. Hloubka podávaných informací bude odpovídat zamýšlenému profilu absolventa – manažera.

Obsahová struktura předmětu

 1. Ústavní a zákonné vymezení bezpečnosti ČR.
 2. Bezpečnostní systém ČR a jeho právní aspekty.
 3. Evropská integrace a bezpečnost - historické a právní aspekty.
 4. Mezinárodní právo veřejné, pojem, prameny, poměr k vnitrostátnímu právu, subjekty a pravidla.
 5. Charta OSN - rozbor kapitol s důrazem na kap. V. - VII.
 6. Mezinárodní právo humanitární - Haagské právo. Právní úprava vedení bojových operací.  
 7. Mezinárodní právo humanitární - Ženevské právo. Právní úprava ochrany obětí bojových operací.
 8. Aspekty válečného práva a ochrany základních lidských práv.
 9. Legalita a legitimita ozbrojeného konfliktu. Základy  odpovědnosti za porušení norem MPH.
 10. Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu veřejném. Římský statut Mezinárodního soudního dvora.
 11. Zápočtový seminář.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

6P+6Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Seminární práce

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 1. Bezpečnostní strategie ČR 2011, Dostupné z: http://www.mzv.cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdf.
 2. FUCHS, J. Mezinárodní humanitární právo. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informačních služeb, 2007, 230 s. ISBN 978-807-2784-240.
 3. HOHENVELDERN SEIDL-, I. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1999, 415 s. ISBN 80-859-6382-5.
 4. KNAPP, V. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 80-717-9028-1.
 5. MULINEN, Frédéric de. Příručka mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly. Překlad Marek Schmiedt, Jiří Sobotka. Praha: Magnet-Press, 1991, 23221 s. ISBN 80-854-3430-X.
 6. PAVLÍČEK, V. Právo a bezpečnost státu: sborník statí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2002, 268 s. ISBN 80-858-8955-2.
 7. ŠTURMA, P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. V Praze: Karolinum, 2002, 311 s. ISBN 80-246-0305-5.
 8. Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 10. Ústavní právo - Karel Klíma (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk).
 11. Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (352/2001 Sb. a  320/2002 Sb.).
 12. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.
 13. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon).
 14. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR.
 15. Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
 16. http://www.vlada.cz/.
 17. Bezpečnostní strategie ČR: http://data.idnes.cz/soubory/prk-fakta/A080313_R00_BEZPECNOSTNI_STRATEGIE_CR.PDF.
 18. http://www.army.cz.
 19. Evropská unie - Petr Fiala, Markéta Pitrová, Brno: centrum pro studium demokracie a kultury.
 20. Základy práva Evropské unie pro ekonomy-Vladimír Týč, 5. aktualiz. vydání, Linde Praha.
 21. Smlouva o Evropských společenstvích, Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU.
 22. Internet- www.euroskop.cz, www.eurozoom.info.cz.
 23. Literatura uvedena v PWP prezentacích.
Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; 

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení.