Charakteristika studijního předmětu – obor Ekonomika a management, modulu Ekonomika řízení lidských zdrojů

Název studijního předmětu

Personální řízení firmy v praxi

Typ předmětu Povinně volitelný

dopor. ročník / semestr

2/4

Rozsah studijního předmětu

24

hod. za týden

2

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

X

Způsob zakončení

Z

Forma výuky

P, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- praktické znalosti,

- praktické dovednosti,

- rozšířené kompetence.

Další požadavky na studenta

Vyučující

garant předmětu: Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D.

vyučující předmětu: Mgr. Jaroslava Estar Evangelu, Ph.D. ,

Ing. Monika Davidová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

2P+14Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Seminární práce

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

•ARMSTRONG, M. Personální management. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-614-5
•ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISNB 978-80-247-2890-2
•BROOKS, I. Firemní kultura. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-763-9
•BUCKLEY, R., CAPLE, J. Trénink a školení. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0358-7
•CHARVÁT, J. Firemní strategie pro praxi. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1389-6
•LUKÁŠOVÁ, R. a kol. Organizační kultura. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2
•SRNCOVÁ, J. a kol. Rozvoj lidských zdrojů v malém                           a středním podniku. 1 vyd. Brno: OHK, 2007
•ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5
•URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. 1 vyd. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-105-4
•KUBEŠ M. a kol. Manažerské kompetence. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0698-9
•NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0577-X

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet;

Forma výuky: P – přednáška, S – seminář.