Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(12. předmět z celkových 12)

Název studijního předmětu

Personální práce v multikulturní firmě

Typ předmětu PV

dopor. ročník / semestr

3/6

Rozsah studijního předmětu

24

hod. za týden kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

X

Způsob zakončení

Forma výuky

P, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student bude po absolvování programu schopen orientovat se v požadavcích, které na personalistu klade personální práce v multikulturní firmě. Porozumí rozdílům, bude je umět definovat, rozeznat a pracovat s nimi. Bude seznámenc s identifikaci jednotlivých aspektů personální práce v multikulturním systému a jejich zakomponování do manažerské praxe.Bude seznámen se základními zásadami vyjednávání s lidmi s různými hodnotami, vycházejících z odlišných kultur.

Důraz ve výuce bude položen na pochopení multikulturálních situací a jejich racionálního řešení, s přihlédnutím k odlišnostem manažerské komunikace v multikulturním prostředí.

Student se naučí v případových studiích prakticky prakticky řešit modelové situace a na závěr studia zpracuje projekt.

Témata:

  1. Podstata a význam personální práce.
  2. Národní a podniková kultura.
  3. Diverzity management.
  4. Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí.
  5. Multikulturní komunikace.

 

Další požadavky na studenta

Předmět navazuje na znalosti a dovednosti z personalistiky, psychologie, managementu, komunikace, etiky.

Vyučující

garant předmětu: Mgr.J.E.Evangelu, Ph.D.

vyučující předmětu:Mgr.Ľ. Kubínyi, Z.Gasparic

Stručná anotace předmětu

 Seznámení, pochopení a praktické využití řízení diverzity v personálním řízení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

10P+14S

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Zpracování, prezentace a obhájení zadaného projektu.

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. ¨

DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: C. H Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.

KOCIÁNOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. Vydání. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3.  .

VEBER, J., a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-029-5.

NACHTIGALOVÁ, L. Hřiště je možná globální, nikoliv však jednotvárné. Praha: ČSRLZ, HR forum č. 1/2009. ISSN 1212-690X.  str. 30-31.

NOVÝ, I. Interkulturální management : lidé, kultura a management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-260-3.

PAVELKOVÁ, I. Multikulturní prostředí. Praha: ČSRLZ, HR forum č. 3/2008. ISSN 1212-690X.  str. 36-37.

SCHAUEROVÁ, P. Diversity management. Praha: ČSRLZ, HR forum č. 6/2008. ISSN 1212-690X.  str. 36-37.

SRNCOVÁ, J. Specifika manažerské komunikace v interkulturním prostředí. (Disertační práce) Praha: FF UK, 2006.

STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M., Personalistika 2009-2010. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-429-1.

ŠRONĚK, I. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-247-0012-3.

VELÍŠKOVÁ, H. Víc (různých) hlav víc ví. Praha: Nový Prostor, o.s., 2007. ISBN 978-80-903990-0-6.

 

Internetové zdroje

KEIL, M., et al. Diversity Management: Vzdělávací manuál [online]. European Commission, 2007 [cit. 2012-03-01]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=1474&langld=cs>.

POTOČKOVÁ, D., BŘEZINOVÁ, K. Diversity management aneb zvládání odlišností v pracovním prostředí[online]. HR forum, c2004-2009 [cit. 2012-03-01]. Dostupný z www: < http://www.mkc.cz/uploaded/download/Zvladani_odlisnosti.pdf >.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet.

Forma výuky: P – přednáška, S – seminář.