Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(3. předmět z celkových 9)

Název studijního předmětu

Management I

Typ předmětu Teoretický základ

dopor. ročník / semestr

1/1

Rozsah studijního předmětu

78

hod. za týden

6

kreditů

5

Jiný způsob vyjádření rozsahu

první semestr v prvním ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

Znalosti: Základní manažerské pojmy, manažerské funkce a role; Postup tvorby organizačního plánu a náležitosti jeho jednotlivých kroků; Pojmy a trendy organizování, organizační struktury; Charakteristiky a principy týmové práce; Základní pojmy rozhodování – rozhodovací proces, rozhodovací problémy a jejich typologie; Řízení lidských zdrojů – základní personální činnosti; Styly vedení lidí – možné přístupy k vedení podřízených. Motivování lidí v organizaci; Principy leadershipu, charakteristiky leadera; Kontrolní proces – hodnocení, odhalení odchylek, korekční opatření; 

Dovednosti: Plánovat činnosti malých a středních týmů, resp. bude umět analyzovat prostředí organizace (vnitřní i vnější), efektivně stanovit a zadat cíle podřízeným a vymezit způsoby jejich splnění; organizovat a koordinovat činnost malých a středních týmů; delegovat pravomoci a odpovědnost na podřízené; určit typ a charakter rozhodovacího problému a dle tohoto vyhodnocení zvolit správný přístup k jeho řešení. Student bude dále umět stanovit postup řešení rozhodovacího problému za podmínek jistoty, rizika a nejistoty; vést podřízené v malých a středních týmech, flexibilně volit styl vedení dle aktuální situace; hodnotit podřízené a efektivně zadávat úkoly; motivovat podřízené vhodně zvolenými motivačními nástroji (ocenění práce, pracovní podmínky, práce samotná); Kontrolovat splnění cílů, resp. monitorovat shodu požadovaných a reálných výsledků činností. Při odhalení odchylek bude student umět postupovat efektivně – zjištění příčiny odchylky, návrh korekčních opatření; 

Obecné způsobilosti: Orientace v manažerských principech, funkcích a rolích a jejich flexibilní aplikace dle aktuální situace; implementace nabytých teoretických znalostí o řízení v organizacích v praxi; vyhledávání a kritické vyhodnocování informací.

Další požadavky na studenta

Schopnost vyhledávat (důvěryhodné) informace, formulovat adekvátně své myšlenky a nalézat souvislosti mezi teoretickým základem a praxí.

Vyučující

Garant předmětu: plk. Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D.

Vyučující předmětu: plk. Ing. Miroslav Mašlej, Ph.D., Ing. Eva Štěpánková, doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je předat studentům základní teoretické znalosti z managementu, vysvětlit roli manažera v organizaci a jeho odpovědnost za trvání, funkčnost organizace i kvalitu činností. Studenti jsou dále obeznámeni s klíčovými procesy fungování organizace a s nástroji a technikami využitelnými v manažerské práci na nižších a středních stupních řízení ve veřejném i soukromém sektoru ve standardních podmínkách i v procesu změn.

Obsahová struktura předmětu:

 1. blok: Základní pojmy a úrovně managementu, vývoj manažerských přístupů.
 2. blok: Manažerské funkce a role.
 3. blok: Plánování a tvorba organizačního plánu.
 4. blok: Rozhodování, prvky rozhodovacího procesu.
 5. blok: Organizování a organizační struktury.
 6. blok: Vedení lidí a motivace.
 7. blok: Monitorování, hodnocení a kontrola.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

10P+5S

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Studenti vypracují ve 2-členných týmech zápočtovou práci na zadané téma vztahující se k manažerským funkcím a rolím.

Rozsah zápočtové práce je 8-10 normostran včetně všech náležitostí (úvodní strana, obsah, seznam literatury).

Kritéria hodnocení zápočtové práce:

 • dodržení rozsahu a tématu;
 • vlastní přínos autorů – vlastní názory, poznatky či příklady z praktického života, polemika nad tématem apod. Toto kritérium má v hodnocení práce nejvyšší váhu, je tedy naprosto nezbytné jej splnit, aby práce byla přijata.
 • práce s literaturou – využití více zdrojů, jejich srovnání, diskuze nad jednotlivými autory, řádné citování zdrojů, dodržení citační etiky;
 • struktura práce, systematičnost.

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě uvedených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

BĚLOHLÁVEK, F, KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X.

MAŠLEJ, M. a kol. Základy a základní pojmy managementu. Brno: UO FEM, 2006. 190 s. S-3673.

NEKVAPILOVÁ, I. Podstata sociální komunikace. Text pro distanční vzdělávání. Vyškov: VVŠ PV, 2003, 63 s. ISBN 80-7231-100-X

PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě. Praha: Grada Publishing, 2007, 166 s. ISBN 978-80-247-1621

VEBER, J. a kol. Management. Praha: Management Press, 2001. 700s. ISBN 80-7261-029-5.

GRASSEOVÁ, M. DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera. Brno: CPress, 2010, 328 s. ISBN 978-80-251-2621-9. Kapitoly 5-7, s. 177-320.

Doporučená:

GRASSEOVÁ, M. a kol. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Brno: CPress, 2008. 266 s. ISBN 978-80-251-1905-1.

VODÁČEK, VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. 295 s. ISBN 80-7261-143-7.

BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3275-6.
 
DĚDINA, Jiří, CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování. Praha : Grada Publishing, 2007. 340 s. ISBN 80-247-1300-4.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.