Kurz "Veřejná ekonomika" seznamuje se základními poznatky z oblasti veřejné ekonomie a ekonomiky, které rozšiřuje a aplikují poznatky z oblasti obecné ekonomické teorie do podmínek veřejného sektoru.

Obsahově je předmět zaměřen na řešení klíčových otázek existence, fungování a poslání veřejného sektoru v podmínkách státu se smíšenou ekonomikou. Předmět se věnuje otázce rozsahu, struktury a financování veřejného sektoru. Důraz je kladem na objasnění problematiky efektivnosti v podmínkách veřejného sektoru. Dále předmět seznamuje s vybranými odvětvími veřejného sektoru. Zvlášní pozornost

 

Student bude znát:

  • hlavní pojmy z oblasti veřejné ekonomie a ekonomiky; 
  • poslání a strukturu veřejného sektoru a jeho jednotlivých odvětví; 
  • financování jednotlivých odvětví veřejného sektoru; 
  • problematiku efektivnosti veřejného sektoru;

Student bude umět:

  • aplikovat obecné ekonomické znalosti do podmínek veřejného sektoru;
  • pouţít nástroje ekonomické analýzy v podmínkách veřejného sektoru; 
  • zhodnotit efektivnost fungování odvětví veřejného sektoru;


Student bude schopen:

  • prezentovat, argumentovat a uplatňovat poznatky získané studiem veřejné ekonomiky.