Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(. předmět z celkových 9)

Název studijního předmětu

Nebezpečné látky

Typ předmětu modulový předmět

dopor. ročník / semestr

3/5 a 6

Rozsah studijního předmětu

78

hod. za týden

2 a 4

kreditů

2 a 4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

pátý a šestý semestr semestr ve třetím ročníku

Způsob zakončení

Z, Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student bude znát:

- základní vlastnosti skupin nebezpečných látek

- parametry charakterizující látky hořlavé, výbušné, toxické, žíravé a nebezpečné pro životní prostředí

Student bude umět:

- stanovit zásady pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami

- navrhovat preventivní opatření pro ochranu osob, majetku a životního prostředí při úniku nebezpečných látek

Student bude schopen:

- posoudit vliv nebezpečných látek na zdraví a prostředí a poskytnout první pomoc při zasažení  

Další požadavky na studenta

Znalost metodologie analýzy rizik,  znalosti a dovednosti z oblasti živelních pohrom a provozních havárií, z ochrany obyvatelstva. 

Vyučující

garant předmětu: Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc.

vyučující předmětu: Ing. Josef NAVRÁTIL, CSc., doc. Ing. Josef KELLNER, CSc.

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je vytvořit u studentů základní znalosti o nebezpečných vlastnostech jednotlivých skupin chemických látek, včetně radioaktivních a biologických látek a toxinů, s možnostmi ochrany osob a majetku při jejich úniku a s primárními metodami jejich likvidace při úniku do prostředí. Seznámit studenty s faktory ovlivňujících jejich nebezpečné vlastnosti, jejich šíření v prostředí a  s toxickými účinky vybraných škodlivin na lidský organismus.Seznámit studenty s výkonem státní správy v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami a bezpečnostních opatřeních při kontaktu s nimi .

Obsahová struktura předmětu:

 1. Základní pojmy a rozdělení nebezpečných látek (2P,2C)
 2. Fyzikální a chemické vlastnosti látek (2P,4C)
 3. Požárně technické parametry a hořlavé a výbušné látky (8P,6C)
 4. Výkon státní správy a soukromých subjektů v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami (4C)
 5. Toxikologie, působení toxických látek na živý organismus (4P,4C)
 6. Významné anorg. a organické škodliviny, bezpečnostní opatření (10P,10C)
 7. Významné biologické látky a toxiny (2C)
 8. Metody detekce a identifikace nebezpečných látek, prostředky detekce (2P,6C)
 9. Přeprava nebezpečných látek (4P,2C)
 10. Zdroje informací o nebezpečných látkách (2P,4C)
 11. Obecné zásady poskytování první pomoci při intoxikaci a tepelných poškození organismu (2C)

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

24P+24Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Studenti samostatně  rešeržním způsobem vypracují svá stanoviska a názory k jednotlivým přednáškovým blokům

 Kontrola a hodnocení předloženým rešerží v rámci jednotlivých cvičení s jejich verbální obhajobou. 

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

ŠENOVSKÝ, M., BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky. (Učební text). 2. vydání Ostrava: Sdružení požárního a  bezpečnostního inženýrství v Ostravě SPBI, 2006. 16 s.

BALOG, K., BARTLOVÁ, I., Základy toxikologie. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2007, ISBN 80-86111-29-6.

PATOČKA, J. Vojenská toxikologie. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247-0608-3. 180 s.

 Rozšiřující:

HUGHES, P., FERRET, E., Introduction to Health and Safety at Work. 4.vydání New York: Butterworth-Heinemann, 2009, ISBN 1856176681, 9781856176682, p. 103-133, 255-325.

 

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.