Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(4. předmět z celkových 6)

Název studijního předmětu

Interoperabilita

Typ předmětu oborový předmět

dopor. ročník / semestr

3/5, 6

Rozsah studijního předmětu

52

hod. za týden

2, 2

kreditů

2, 2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

pátý a šestý semestr ve třetím ročníku

Způsob zakončení

Z, Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá znalosti základních předpokladů, omezujících podmínek, prostředí, nástrojů, struktury, chování, funkcí, postupů a implementace obecné interoperability. Osvojí si dovednosti v ovládání modelování a simulaci situací i procesů rozboru, hodnocení a nápravy mimořádných událostí s cílem odstranění kritických rozhraní účastných entit ve prospěch úspěšného zvládnutí situace a zlepšení interoperability systému.
Student bude oprávněn a schopen efektivně na úrovni expertní pomoci využívat moderní informatické a komunikační znalosti, dovednosti, nástroje a postupy počítačové podpory rozhodování v mimořádných událostech a systémech krizového řízení organizací nejenom veřejné správy.

Další požadavky na studenta

Student potřebuje umět pracovat s entitami a jejich vztahy v mimořádných situacích operabilních procesních systémů, řízených s počítačovou podporou krizového managementu.

Vyučující

garant předmětu: prof. Ing. Jiří URbánek, CSc.

vyučující předmětu: prof. Ing. Jiří URbánek, CSc., Ing. Jiří Barta, RNDr. Ing. Tomáš Ludík

Stručná anotace předmětu
Student získá a procvičí odborné znalosti základních předpokladů, omezujících podmínek, prostředí, nástrojů, struktury, chování, funkcí, postupů a implementace případů užití obecné interoperability. Budou rozvinuty jeho odborné dovednosti osvojené při modelování a simulaci situací i procesů rozboru, hodnocení a nápravy mimořádných událostí s cílem odstranění kritických rozhraní účastných entit ve prospěch úspěšného zvládnutí situace a zlepšení jejich interoperability.
Studentovi odborné způsobilosti dosáhnou úrovně expertních schopností, jež mohou být efektivně podporovány moderními informatickými a komunikačními znalostmi, dovednostmi, prostředky, nástroji a postupy počítačové podpory rozhodování v mimořádných událostech a systémech.

Obsahová struktura předmětu:

 1. blok: úvod do studia – struktura, poslání a funkce interoperability a její uplatnění v  procesech bezpečnostního managementu ;
 2. blok: procesní přístup – modelování a simulace metodou DYVELOP;
 3. blok: monitorování, řízení, automatizace a zlepšování procesů;
 4. blok: interoperabilita v systémech a procesech bezpečnostního managementu. Základní softwarové a další podpůrné nástroje. Modelování a simulace krizových situací;
 5. blok: základní softwarové nástroje pro monitorování procesů, analýzu dat, funkční a procesní řízení, BPMS, BPEL, INTROP v ISpKŘ…;
 6. blok: zadání a řešení seminární úlohy;
 7. blok: závěr seminární úlohy a odevzdání a zápočet;
 8. blok: seminář: Interoperabilita topografických a navigačních systémů;
 9. blok: seznámení s virtuálním simulátorem VBS2;
 10. blok: řešení úlohy na virtuálním simulátoru VBS2
 11. blok: odevzdání úlohy na monitoru virtuálního simulátoru VB2 za šestý semestr a zápočet.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

12P+14Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Téma případové studie:

A) Řešení seminární úlohy - DYVELOP.

B) Použití nástrojů pro zlepšení interoperability na kritickém rozhraní.

C) Řešení úlohy na virtuálním simulátoru VBS2.

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

- URBÁNEK, J. Teorie procesů - management environmentů. CERM Brno, 2003, ISBN 80-7204-232-7
- BUŘITA, L. Podpora informačních a rozhodovacích procesů v systémech velení a řízení. VA Brno, 2003. S-1788/1
- ARLOW, J. NEUSTADT, I. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press Brno, 2005, ISBN 80-7226-947-X
- LIDMILA, J. Topografická příprava. Brno: UO, 2006. ISBN: 80-7231-153-0  

Doporučená:

- TALHOFER, V. Vojenská topografie. Brno: UO 2008. ISBN 978-80-7231
- PETERKA, J. Státní informační politika. [online]. © Jiří Peterka, 2009. URL: <http://www.earchiv.cz/i_sip.php3 >
- ŠPAČEK, J. Informační systémy ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. ISBN 80-210-3503-X

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.