Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(2 předmět z celkových 6)

Název studijního předmětu

Informační systémy pro krizové řízení (K106)

Typ předmětu oborový předmět

dopor. ročník / semestr

3/5, 6

Rozsah studijního předmětu

90

hod. za týden

3, 4

kreditů

3, 4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

pátý a šestý semestr ve třetím ročníku

Způsob zakončení

Z, Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Předmět seznamuje studenty s problematikou informačních technologií a s jejich podporou vytvořených informačních systémů veřejné správy a informačních systémů krizového řízení.

Další požadavky na studenta

Student potřebuje znát základní pojmy z problematiky krizového managementu veřejné správy v relaci k jejím schopnostem zajištovat plánování, řízení, operabilitu, interoperabilitu a bezpečnost pro mimořádné situace. Potřebuje umět určit kritická rozhraní účastných entit a rizika reálných hrozeb.

Vyučující

garant předmětu: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.

vyučující předmětu: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc., Ing. Jiří Barta, Ing. Dalibor Pluskal, RNDr. Bedřich Smetana

Stručná anotace předmětu
Student získá znalosti ze základů a způsobů použití informačních technologií a systémů počítačové podpory rozhodování krizového managementu v organizacích veřejné správy. Student si osvojí dovednosti v ovládání vybraných druhů software pro simulace, modelování a nácvik postupů při řešení dopadů i následků mimořádných událostí a havárií, doprovázených únikem nebezpečné látky. Student bude oprávněn a schopen efektivně na úrovni expertní pomoci využívat moderní informatické a komunikační znalosti, dovednosti, nástroje a postupy počítačové podpory rozhodování v mimořádných událostech a systémech krizového řízení veřejné správy.

Obsahová struktura předmětu:

  1. blok: úvod do studia – struktura a funkce informačních systémů a jejich uplatnění v organizacích pří krizovém řízení;
  2. blok: použití informačních systémů pro modelování a simulace krizových situací;
  3. blok: plánování v krizovém řízení - přístupy, systémy obecné a speciální; informační technologie pro integrovaný záchranný systém; typové plány a soubory typových činností;
  4. blok: MS Project – případová studie;
  5. blok: informační systém krizového řízení – MHMP;
  6. blok: zápočtové cvičení;
  7. blok: závěrečné cvičení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

6P+6Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Téma případové studie:

MS Project – případová studie - Činnost složek IZS při zásahu

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

- PLUSKAL, D., SMETANA, B. Případové studie pro krizové informační systémy. [CD-ROM]. © 2008. Brno: Univerzita obrany, FEM, 2008
- TUREČEK, T. Efektivnost informačních systémů veřejné správy: disertační práce (Ph.D.). [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. 120 s.
- MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 80-7201-614-8
- RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. [online] VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9 <http://gis.vsb.cz/rapant/publik
- PETERKA, J. Státní informační politika. [online]. © Jiří Peterka, 2009. URL: <http://www.earchiv.cz/i_sip.php3 >

Doporučená:

-  ŠPAČEK, J. Informační systémy ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. 124 s. ISBN 80-210-3503-X
- JAŠEK, R., LUKÁŠ, M. Informatika ve veřejné správě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2003. 216 s. ISBN: 80-7318-147-9
- DUPLINSKÝ, J. Komunikace ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 72 s. ISBN 80-7194-653-2
- DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 190 s. ISBN 80-251-0106-1&#8194;&#8194;&#8194;&#8

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.