Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(4 předmět z celkových 9)

Název studijního předmětOcO

Ochrana obyvatelstva

Typ předmětu modulový předmět

dopor. ročník / semestr

2/4, 3/5

Rozsah studijního předmětu

182

hod. za týden

4,3

kreditů

4,3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

čtvrtý semestr ve druhém ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti:základních informací týkajících se problematiky  ochrany obyvatelstva z pohledu základní úklů a opatření

- dovednosti: řešit problematiku ochrany obyvatelstva při vzniku mimořáné události

- obecné způsobilosti: působit na funkcích krizového managera u státních i dalších zainteresovaných subjektů, včetně subjektů podílejících se na plnění úkolů hospodářské mobilizace

Další požadavky na studenta

Student bude umět identifikovat rizika v oblasti vzniku průmyslových havárií a živelních pohrom, bude ovládat použití nástrojů ochrany obyvatelstva. Bude orientován v problematice mezinárodního humanitárního práva, terorismu, organizovaného zločinu.

Vyučující

garant předmětu: doc. Ing. Josef Kellner, CSc.

vyučující předmětu:  doc. Ing. Josef Kellner, CSc., Ing. Jan Kyselák, Ph.D., Ing. Josef Navrátil, CSc.

Stručná anotace předmětu
Předmět poskytuje široké znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva. Jsou zde zařazeny tématické orkuhy zahrnující plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzoevé přežití obyvatelstva a dalích opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových situacích. Důraz je kladen také na zíksání poznatků z oblasti nejzávažnějších mimořádných událostí přírodnícho či antropogenního chrakteru, dopadů havárií s únikem vysoce toxických látek, nebo průmyslových škodlivin. Dále se předmět zabývá jednou z hrozeb současné společnosti, a to organizovaným zločinem a terorismem

Obsahová struktura předmětu:

 1. blok: úvod do studia, cíle, výuky, základní pojmy, základní právní normy;
 2. blok: mezinárodní humanitární právo a jeho relace k ochraně obyvatelstva;
 3. blok: základní prvky ochrany obyvatelstva (varování a vyrozumění, ukrytí, individuální ochrana, evakuace, humanitární pomoc a nouzové přežití);
 4. blok: úkoly spojené s prevencí, řešením mimořádné události a prováděním záchranných a likvidačních prací;
 5. blok: integrovaný záchranný systém, význam a úkoly;
 6. blok: jednotky požární ochrany, technika a materiál HZS;
 7. blok: ochrana kritické infrastruktury a zachování základních funkcí státu;
 8. blok: prostředky individuální ochrany obyvatelstva a prostředky monitorování škodlivin
 9. blok: dekontaminační procesy, dekontaminace techniky, hromadná dekontaminace osob;
 10. blok: prostředky napadení a rozrušení;
 11. blok: organizovaný zločin a terorismus, CBRN terorismus;
 12. blok: zdravotní opatření v ochraně obyvatelstva


Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

8P+10Cv, 6P+2Cv 

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Rozsah individuálních prací v rozmezí 25 -30 stran. Obsahové zaměření do jedntolivých oblastí vyučovaných v rámci daného předmětu:

- možnosti unifikace pojmového aparátu v rámci ČR, EU a NATO;

- povědomí obyvatelstva o možných příčinách a následcích ohrožení antropogenního a přírodního původu;

- identifikace hrozeb ve vybraném regionu;

- realizace hygienicko-epidemiologických opatření při vzniku krizových situací;

- zvláštnosti systému prevence zdravotnických zařízení.

Recenze práce zadavatelem a její verbální obhájení studentem.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

- HORÁK, R., KYSELÁK, J. Terminologický slovní vybraných pojmů z oblasti evakuace. Brno: Univerzita obrany, 2006. ISBNO 80-7231-162-X.

- MATOUŠEK, J., ÖSTERREICHER, J., LINHART, P. CBRN, Jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2008.

- LINHART, P. Studijní materiály ke komunikaci při mimořádných událostech. Praha: Univerzita Karlova, 2008. (SIS).

- HORÁK, R., KELLNER, J. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva. Brno: Univerzita obrany, 2005, ISBN 80-7231-013-5.

- MARTÍNEK, B. Ochrana člvěka za mimořádných událostí. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2003. ISBN 80-86640-08-6.

- LINHART, P. et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-869-X.

Doporučená:

- STŘEDA, L., HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. Bojové chemické látky ve vztahu k Úmluvě o zákazu chemických zbraní. 1. vyd. Azin CZ, SÚJB, Praha 2004.

STŘEDA, L.,HALÁMEK, E., KOBLIHA, Z. Úvod do problematiky bojových chemických látek. Praha: SÚJB, 2000.

- PITSCHMANN, V.Hi storie chemické války. 1. vyd. Praha: Military System Line, 1999.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.