D – Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management

modul Ochrana obyvatelstva

(předmět 2 z celkových 9)

Název studijního předmětu

Živelní a provozní havárie

Typ předmětu

modulový předmět

dopor. ročník / semestr

2/4

Rozsah studijního předmětu

78

hod. za týden

2

kreditů

3

Jiný způsob vyjádření rozsahu

čtvrtý semestr ve druhém ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

 

Student získá znalosti:

-        o nebezpečí a rizicích průmyslových a vybraných přírodních procesů;

-        o metodách posuzování závažnosti havárie;

Student získá dovednosti:

-        postupech a metodách hodnocení bezpečnosti provozu technologií;

-        navrhovat opatření ke snížení dopadů havárií;

Student bude schopen:

-        identifikovat nebezpečí a hodnotit environmentální akceptovatelnost nebezpečných činností.

 

Další požadavky na studenta

 

Umět priorizovat rizika v oblasti průmyslových, ekologických havárií a živelních katastrof a znát metody jejich snižování. Zvládnout metodiku havarijního plánování a její aplikaci na vybrané kategorie nevojenského ohrožení.

 

Vyučující

 

garant předmětu: doc. Ing. Josef Kellner, CSc.

vyučující předmětu: doc. Ing. Josef Kellner, CSc.; Ing. Jan Kyselák, Ph.D.; Ing. Jiří Bárta; Ing. Josef Navrátil, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Předmět je zaměřen na oblast řešení problematiky závažných průmyslových havárií, vybraných živelních pohrom a havárií s dopadem na životní prostředí, jejich příčin a jevů vedoucích k jejich vzniku. Pozornost je především směrována na zajištění systému prevence a připravenosti na závažné havárie v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, který je aplikací směrnice rady Evropy 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktivy a prováděcích předpisů a naznačen další vývoj v této oblasti.

 

Obsahová struktura předmětu:

  1. blok: katastrofy způsobené atmosférickými a geologickými jevy jevy;
  2. blok: ochrana před živelními pohromami ve vztahu k cyklu krizového managementu;
  3. blok: závažné havárie v minulosti a jejich příčiny;
  4. blok: direktivy SEVESO, zákon o prevenci závažných havárií a jejich význam;
  5. blok: zápočtové cvičení.

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

8P+4Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Vypracování zápočtové práce na téma související s předmětem v rozsahu 26 hodin práce studenta. Témata zadaných úkolů vychází z probírané látky (zimní semestr - Rozbor dopadů vybrané závažné průmyslové havárie metodami analýzi rizika; letní semestr - Povodně a jejich řešení ve vybraném regionu). Kontrola a hodnocení zpracované zápočtové práce vyučujícím na základě definovaných požadavků.

 

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná:

-        BARTLOVÁ, I.,PEŠÁK, M. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II - Analýza rizik a připravenost na průmyslové havárie. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2003. ISBN 80-86634-30-2.

-        BARTLOVÁ I., BALOG, K. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2007. ISBN 978-80-7385-005-0.

-        BALOG, K., BARTLOVÁ, I. Základy toxikologie. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2007. ISBN 80-86111-29-6.

-        MELKES, V. Prevence a likvidace havárií. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska  ve Vyškově, 2001. ISBN 80-7231-088-7.

Doporučená:

-        STŘEDA,L., HALÁMEK, E., KOBLIHA,Z. Bojové chemické látky ve vztahu k Úmluvě o zákazu chemických zbraní. 1 vyd. Praha: Azin CZ, SÚJB, 2004.

-        KOUTSKÁ, A. Antropogenní změny klimatu. Praha: SIVO 2426, 1990. 54 s.

-        ŘÍHA, J. a kol. Riziková analýza záplavových území. Brno: Ústav vodních staveb FAST VUT, 2005. 286 s.

-        SETVÁK, M. Tornáda na území ČR.Čím se liší od tajfunu, hurikánu nebo cyklonu. Vesmír, 1999, roč 78, č. 10.

 

Poznámky

 

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.