Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(3. předmět z celkových 9)

Název studijního předmětu

Aplikovaná informatika

Typ předmětu modulový předmět

dopor. ročník / semestr

2/4

Rozsah studijního předmětu

24

hod. za týden

2

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

čtvrtý semestr ve druhém ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student se seznámí:

- se základní terminologií, zpracováním a ochranou dat v osobních informačních systémech při práci bezpečnostního manažera.

Student bude umět:

- využívat vybrané alternativní prostředky síťové komunikace v oblastech svého profesního působení.

Student bude schopen:

- na zadané profesní téma v týmu řešit a obhájit případovou studii v oblasti bezpečnosti informačních systémů s využitím vybraných prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT).

Další požadavky na studenta

Znalost metodologie analýzy rizik základní znalosti a dovednosti z oblasti managementu, makro- a mikroekonomie, veřejné ekonomiky, matematiky, statistiky, pravděpobnosti a informatiky.

Vyučující

garant předmětu: prof. RNDr. Zdeněk ZEMÁNEK, CSc.

vyučující předmětu: prof. RNDr. Zdeněk ZEMÁNEK, CSc.,

                            Ing. Dalibor PLUSKAL,

                            RNDr. Bedřich SMETANA

Stručná anotace předmětu
Předmět vytváří obecně aplikační základ studia ostatních předmětů oboru bezpečnostní management, které tvoří obsah studijních plánů. Je nezbytnou podmínkou zvládnutí bezpečnosti informačních a komunikačních technologií v navazujících modulových předmětech.

Obsahová struktura předmětu:

    1. blok: úvod do studia, terminologie;
    2. blok: využití osobních IS v práci bezpečnostního manažera;
    3. blok: alternativní síťová komunikace;
    4. blok: základy bezpečnosti v informačních systémech;
    5. blok: případová studie bezpečnosti informačních systémů;
    6. blok: zpracování případové studie;
    7. blok: závěrečné cvičení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

4P+8Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Téma případové studie:

Případová studie bezpečnosti informačních systémů

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

- DOSEDĚL, T. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno: Computer Press, 2004. 200 s. ISBN 80-251-0106-1.
- PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace. Brno : Computer Press, 2005. 184 s. ISBN 80-251-0791-4.

Doporučená:

- BOŽEK, F., URBAN. R. Management rizika (obecná část). 1 vyd. Brno : Univerzita obrany, 2008. 145 s. ISBN 978-80-7231-259-7.

- NORTHCUTT, S., et al. Bezpečnost počítačových sítí. Brno : CP Books, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0697-7.
- PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno : Computer Press, 2006. 432 s. ISBN 80-251-1278-0.
- KRÁL, M. Bezpečnost domácího počítače. Praha : Grada, 2006. 336 s. ISBN 80-247-1408-6.
- PETERKA, J. E-archiv - Tutoriály. [online]. © Jiří Peterka, 2011. URL: <http://www.earchiv.cz/i_tutors.php3>.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.