Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(předmět 5 z celkových 9) 

Název studijního předmětu

Environmentální bezpečnost

Typ předmětu modulový předmět

dopor. ročník / semestr

3/5

Rozsah studijního předmětu

52

hod. za týden

4

kreditů

4

Jiný způsob vyjádření rozsahu

pátý semestr ve třetím ročníku

Způsob zakončení

Z+ZK

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

1)      znalosti

 • terminologie environmentální bezpečnosti,
 • principů a nástrojů zajištění environmentální bezpečnosti a udržitelného rozvoje,
 • o významu a dopadu globálních hrozeb na bezpečnost prostředí,
 • o optimu bezpečnosti prostředí z ekonomického aspektu.

2)      dovednosti

 • navrhovat, vyhodnocovat a určovat možnosti rozvoje environmentální bezpečnosti v regionu, popř. organizaci,
 • podílet se na zajištění environmentální bezpečnosti regionu, popř. organizace,
 • využívat dostupné prostředky ochrany síťové komunikace v oblastech krizového managementu.

3)      obecné způsobilosti

 • interpretovat základní možnosti zajištění environmentální bezpečnosti regionu
 • vypracovat a zdůvodnit záměry environmentální bezpečnosti v regionu, popř. organizaci,
 • participace na zajištění environmentální bezpečnosti regionu,
 • na zadané profesní téma v týmu řešit a obhájit případovou studii v oblasti ochrany a bezpečnosti informačních systémů veřejné správy s využitím dostupných prostředků ochrany informačních a komunikačních technologií (ICT).

Další požadavky na studenta

Student musí mít základní znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie, informatiky, matematiky, statistiky, základy bezpečnostní politiky, řízení bezpečnosti osob a společnosti, společenské aspekty bezpečnosti.

Vyučující

garant předmětu: Ing. Alena Bumbová, Ph.D.

vyučující předmětu: Ing. Alena Bumbová, Ph.D., Ing. Dalibor Pluskal

Stručná anotace předmětu

Studiem předmětu student získá znalosti o zásadách a principech zajištění environmentální bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni, aktuálními a nejzávažnějšími globálními hrozbami a možnými dopady na obyvatel a životní prostředí regionu. Na základě objasnění významu ekonomického a společenského optima bezpečnosti regionu a alokace společenských prostředků jsou vymezeny administrativní, ekonomické, dobrovolné a jiné nástroje a aktivity k zabezečení požadované kvality a bezpečnosti regionu, které jsou následovně prakticky aplikovány na vybraný region. Praktická výuka je věnována schopnosti studenta odhadnout míru bezpečnosti regionu v komplexu potenciálních ohrožení a navrhovat adekvátní protiopatření ke zvýšení bezpečnosti.

Obsahová struktura předmětu:

 1. blok: úvod do studia environmentální bezpečnosti;
 2. blok: globální hrozby a jiná ohrožení;
 3. blok: politika zajištění environmentální bezpečnosti;
 4. blok: ekonomické a společenské optimum bezpečnosti regionu;
 5. blok: integrovaný přístup k bezpečnosti;
 6. blok: energetická bezpečnost;
 7. blok: ekologická bezpečnost;
 8. blok: bezpečnost v dopravě;
 9. blok: potravinová bezpečnost;
 10. blok: bezpečnost informačních systémů veřejné správy;
 11. blok: zápočtové cvičení.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

10P+10Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Zpracování zápočtové práce na téma související s předmětem v rozsahu 26 hodin práce studenta. Témata projektů jsou zaměřena na konkrétní aplikaci nástrojů a principů zajištění environmentální bezpečnosti na vybraný region nebo podle zaměření studenta.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná:

 • PROCHÁZKOVÁ, D. Bezpečnostní plánování: (územní, nouzové a krizové plánování). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. s 15 -64. ISBN 978-80-86708-80-5.
 • JENÍČEK, V. Ekologická politika Evropské unie a trvale udržitelný rozvoj. 1 vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001. ISBN 80-245-0203-8. 63 s.
 • KARÁSEK, T. European Union in New Security Environment. Prague: Matfyzpress, 2008. pp 9 - 31. ISBN 978-80-7378-075-3.

Doporučená:

 • BARICH, J. J., MAHUTOVA, K. Environmental management Systems, Reliability Management, and Vulnerability Assessments: Potential within Contemporary Security Settings. In Defence and the Environment: Efective Scientific Communication. NATO Science Series, IV Earth and Environmental Sciences – Vol. 39. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. 2004. ISBN 1- 4020-2083-X.
 • ZOUBEK, V. Lidská práva:globalizace-bezpečnost. 2 vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-103-8.

 

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.