Úkoly ke studiu 1

Otázky na Téma "Úvod do studia veřejné ekonomiky, charakteristika veřejného sektoru a příčiny jeho existence"

1. Co je předmětem zkoumání veřejné ekonomie? Se kterými příbuznými vědními obory veřejná ekonomie spolupracuje? Na příkladech ekonomických opatření (jevů) ilustrujte rozdílnost (shodu) předmětu zkoumání veřejné ekonomie s příbuznými vědními obory.  

2. Charakterizujte rozdílnost přístupů pozitivní a normativní ekonomie. Uveďte příklady řešených problémů z oblasti veřejné ekonomie z pohledu normativní a pozitivní ekonomie.

3. Charakterizujte realizaci čtyř základních ekonomických otázek v rámci soukromého subjektu. Využijte nástrojů mikroekonomické analýzy. Naznačte, jak jsou tyto otázky „zodpovězeny“ v rámci veřejného subjektu. V čem spočívají základní rozdíly?  

4. Vymezte pojmy „neziskový“ a „ziskový“ sektor. Uveďte příklady společností (firem, sdružení atd.) ziskového veřejného a neziskového soukromého sektoru a vymezte možné dopady (pozitivní, negativní) těchto „forem“ podniků na společnost (včetně ekonomiku).   

5. Má existence veřejného sektoru objektivní charakter? Existuje skutečná potřeba veřejného sektoru? Které z příčin existence veřejného sektoru vnímáte jako opodstatněné?

6. Vysvětlete co je externalita. Uveďte vlastní příklady obou typů externalit. Jak by se mělo přistupovat k jejich řešení? Zhodnoťte možná pozitiva a negativa daných metod používaných k řešení externalit.

 

Literatura: Strecková Y., Malý I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. s.3-14, 25-28, 35-49; Stiglitz J. E. Ekonomie veřejného sektoru. s.32-42, 255-279; Hamerníková, B., Maaytová, A. Veřejné finance. s.11-18.

Klíčová slova: Smíšená ekonomika, veřejná ekonomie, veřejný sektor, veřejné finance, municipální sektor, státní sektor, ziskový sektor, neziskový sektor, neziskový veřejný sektor, neziskový soukromý sektor, rozsah veřejného sektoru, selhání trhu (mikroekonomická, makroekonomická), dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, pozitivní  externality, negativní externality.