Ukoly ke studiu 2

Otázky na Téma "Financování vědy a ekonomika terciárního vzdělávání"

1. Charakterizujte přístupy sociální politiky státu ke vzdělání (např. v oblasti státní sociální podpory, stipendií, daňových úlev apod.). Je tato podpora státu dle Vašeho názoru dostačující popřípadě oprávněná?

2. Na základě jakých ukazatelů by měly být dle Vašeho názoru financovány vysoké školy? Zhodnoťte navrhovaný systém financování vysokých škol.

3. Vymezte výhody a nevýhody zavedení plateb školného v systému terciárního vzdělávání? Jak se staví k atributu školného současná úprava vysokoškolského zákona?

4. Vysvětlete, co znamená Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-ram). Zhodnoťte možné přínosy zavádění Q-rámů do vzdělávacího procesu na vysokých školách.

5.  Popište financování vědy a výzkumu v ČR (kritéria financování, formy financování atd.).

6. Popište systém řízení vysoké školy (orgány státní správy a samosprávy). Který z článků vysokoškolského managementu považujete za nejvýznamnější z hlediska řízení univerzity a proč?

 

Literatura: REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Brno: MU Brno, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 135-140; REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (2002) str.107 -112; STIGLITZ J. E.: Ekonomie veřejného sektoru;  MUSGRAVE R. A.: Veřejné finance str.166-170, 454-459; Univerzity dobývají byznys. Ekonom č. 48/2007.  Elektronické zdroje: www.msmt.cz; Legislativa: Zákon  č.  111/1998 Sb., o vysokých školách + novely (včetně Zákon č. 110/2009 Sb., novela zákona o vysokých školách) Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákonů č. 220/2000 Sb. a č. 342/2005 Sb.; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákonů č. 41/2004 Sb., č. 215/2004 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 81/2006 Sb. a č. 227/2006 Sb.; Zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany

Klíčová slova: Vysoká škola, akademický senát, akreditace, studijní programy, formy studia, vědecká rada, správní rada VŠ, statut VŠ, habilitace, kvestor, tajemník, grant, evaluace, prostupnost vzdělávání, normativy financování VŠ.